حوادث سد دیسام پاشاکی-حمید نظری

حوادث سد دیسام پاشاکی-حمیدنظری پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
حوادث سد دیسام پاشاکی وهشداربرای گردشگران از جاده تهران که به سمت رشت می آیی بعداز پلیس راه به سمت شاقاجی، در این مسیرتابلویی را می بینی که نوشته به سمت سیاهکل... ادامه