روش های برانگیختن خلاقیت-اسماعیل صدیقی پاشاکی

روش های برانگیختن خلاقیت۲-اسماعیل صدیقی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
شواهد حکایت از آن دارند که سازمانهایی که انباره ای از بخشنامه ها، آیین نامه ها، خط مشی ها و ساز و کارهای نظارتی دارند،نمی توانند امکان آن را بیابند که بر میزان خلاقیت... ادامه