آخرین بازماندگان پا یین محله پاشاکی-تصویر ازمحمدفاضلی پاشاکی

آخرین بازماندگان پا یین محله پاشاکی

آبان ۹ام, ۱۳۹۳
اینجا روستای من است،مثل روستای شما.اخرین بازماندگان از نسل کهن بدون حقوق باز نشستگی و بدون مواجبی عالی،همه رفتند فقط اندک مانده اند.نسل ما را می گویم،حسن نیز خانه اش... ادامه