اولین دبستان پاشاکی-شهیدگمنام

تاریخچه اولین دبستان پاشاکی

شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۱
تاریخچه اولین دبستان پاشاکی اولین ساختمان شش کلاسه پاشاکی مکانی بودمربوط به امام زاده که سردری می گفتند.این ساختمان دوطبقه دارای شش اتاق بودکه یکی ازاتاق های هم کف... ادامه