دولتهای مجازی اهرم‌های جهانی سازی صلح

دولتهای مجازی اهرم‌های جهانی سازی صلح-بابک خادمی پاشاکی

اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۳
تامین حداقل‌ها و یا زیاده خواهی‌های اقتصادی عمده عامل برهم زننده صلح بوده‌اند .اکوپارس :به همان مقدار که شکافهای عمیق ایدئولوژیکی ، تعارضهای معتصبانه قومی- نژادی... ادامه