پای صحبت عزیزمحمدی پاشاکی

پای صحبت عزیزمحمدی پاشاکی-حمیدنظری پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
آقای عزیزمحمدی درمورداصلیت پاشاکیجی ها می گوید: اصلیت نجفی ها که بیشتردرنجفی محله ساکن هستند از نجف آباد قزوین وبه روایاتی نیز اصفهان می باشد.نجفی محله در زمان قدیم... ادامه