توانمندی های پزشکی-دکتر ابراهیم شبدینی پاشاکی

آبان ۳ام, ۱۳۹۰
تاکید بر شناخت امکانات و توانمندی های پزشکی رئیس بیمارستان اروند اهواز: تاکید بر شناخت امکانات و توانمندی های پزشکی استان دکتر ابراهیم شبدینی با بیان اینکه در حال... ادامه