آسیب شناسی اخلاق حرفه ای

آسیب شناسی اخلاق حرفه ای-شبنم نجفی اصلی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
اخلاق حرفه ای یا کاری درمعنای لغوی، اخلاق به معنی "سرشت و سجیه و منش" به کار می رود .ولی در معنای اصطلاحی حداقل سه برداشت متفاوت ازاخلاق وجود دارد.آنچه در محاورات... ادامه