مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
طبق سنت مردم ایران خواستگاری ازعروس بایدازطرف خانواده دامادباشد،که معمولادرقدیم درپاییزانجام می گرفت، چون دراین فصل وضع مالی کشاورزان بهتروفراغت بیشتری... ادامه