بررسی اثر آتش سوزی روی پوشش گیاهی

بررسی اثر آتش سوزی روی پوشش گیاهی-محدثه صدیقی پاشاکی

آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳
بررسی اثر آتش سوزی روی پوشش گیاهی زیرآشکوب و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در جنگلهای استان گیلان ( مطالعه موردی: منطقه سراوان) آتش سوزی یکی از عواملی اصلی تخریب جنگل... ادامه