مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
طبق سنت مردم ایران خواستگاری ازعروس بایدازطرف خانواده دامادباشد،که معمولادرقدیم درپاییزانجام می گرفت، چون دراین فصل وضع مالی کشاورزان بهتروفراغت بیشتری... ادامه
سفره های زیارت-مراسم شب عقدکنان درپاشاکی

شب عقدکنان درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
درشب عقدکنان ازطرف خانواده دامادیک راس گوسفندخریداری بعدپیشانیش رارنگ آمیزی کرده وگلی برگردن گوسفندمی آویختند.وبه طرف خانه عروس به راه می افتادتدوطی تشریفاتی... ادامه
مراسم عقدکنان وصرف نهاردرپاشاکی

مراسم عقدکنان وصرف نهاردرپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
طبق قرارقبلی آشپزهاازساعت هشت صبح درمنزل عروس خانم حاضرشده،تامسئولیتی که به آنهاواگذارشده بودیعنی آشپزی راآغازکنندکه باتحویل گرفتن موادلازم ،پخت وپزراشروع می... ادامه
مراسم عیدی برای عروسی

مراسم عیدی برای عروس خانم درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
باگذشتن سه چهارروزازعیدنوروز دیدارهای گروهی نزدعروس خانم وتقدیم هدایای نوروزی به عروس خانم که یکی ازرسم های دیرین مردم پاشاکی است،شروع می شود.طبق قرارخانواده... ادامه

مراسم زیبای جوکول چینی مخصوص عروس درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
یکی ازرسم های زیبادرپاشاکی سنت جوکول چینی است این شایدقدیمی ترین سنت، چه درکشت گندم وچه درکشت برنج باشد.زیرااززمانی که برنج یاگندم دانه اش نارس یاکال است خوشه ها... ادامه
مراسم جشن عروسی درپاشاکی

مراسم جشن عروسی درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
طبق قراردادروزعقدکنان دخترخانم بایددوسال درخدمت مادروپدردرمنزل پدری به کارکشاورزی مشغول می بود.وقتی نزدیک پایان قراردادمی رسیدمادردامادبه دیدن مادرعروس رفته... ادامه
عروسی وموسیقی

قراردادبامطرب خانواده داماددرپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
بعدازصحبت های طرفین پدر دامادبانوازندگان قراردادمی بست که مراسم جشن وسروررا برعهده بگیرندامادرعوض پولی که درمجالس درموقع اجرای برنامه نوازندگان ازمهمانهاجمع... ادامه
مراسم گیشاگردانی درپاشاکی

گیشاگردانی درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
دوروزمانده به مراسم عروسی، عروس خانم بایکی ازدوستان بسیارنزدیک درروستا باپای پیاده به منازل بستگان دورونزدیک می رفتندوازهمه تک تک خداحافظی ودرضمن همه رانیزبه... ادامه
صفحه 1 از 3123