مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
طبق سنت مردم ایران خواستگاری ازعروس بایدازطرف خانواده دامادباشد،که معمولادرقدیم درپاییزانجام می گرفت، چون دراین فصل وضع مالی کشاورزان بهتروفراغت بیشتری... ادامه
سفره های زیارت-مراسم شب عقدکنان درپاشاکی

شب عقدکنان درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
درشب عقدکنان ازطرف خانواده دامادیک راس گوسفندخریداری بعدپیشانیش رارنگ آمیزی کرده وگلی برگردن گوسفندمی آویختند.وبه طرف خانه عروس به راه می افتادتدوطی تشریفاتی... ادامه
مراسم عقدکنان وصرف نهاردرپاشاکی

مراسم عقدکنان وصرف نهاردرپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
طبق قرارقبلی آشپزهاازساعت هشت صبح درمنزل عروس خانم حاضرشده،تامسئولیتی که به آنهاواگذارشده بودیعنی آشپزی راآغازکنندکه باتحویل گرفتن موادلازم ،پخت وپزراشروع می... ادامه
صفحه 1 از 812345...قبلی »