تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۲ تیر ۹۳.::. ساعت : ۷:۳۰ ق.ظ
کدخبر : 9595:: بازدید299:: بامدیریت:فرهاد نظری

بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خا کها-مهدی کریمی پاشاکی

بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خا کها

بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خا کهای نباتیبا سیمان و ماسه

قسمت قابل ملاحظه ای از لایه های سطحی زمین را در مناطق معتدل و جنگلی ، خاک های نباتی (خاک برگ ها) تشکیل م یدهند. خاک برگ ها دارای مقاومت بسیار نا چیزی بوده و نشست زیادی در مواجهه با بار های وارده و تغییرات رطوبت دارند، از این رو عملاً جزء خاک های مسئله دار محسوب ، می گردند. در این پژوهش، تأثیر سیمان و ماسه بر خواص مهندسی خاک بر گ ها مورد مطالعه قرار گرفته است. درصدهای مختلف سیمان و ماسه شامل ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی خاک به نمونه ها افزوده شد تا میزان تغییرات به وجود آمده در اثر افزایش درصد سیمان و ماسه بررسی شود. به منظور بررسی تأثیر این مواد افزودنی بر خصوصیات ژئومکانیکی خاک نباتی،آزمایش های حدود آتربرگ، تراکم و مقاومت تک محوری انجام و نتایج این آزمایش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان م یدهد که افزودن سیمان و ماسه، موجب بهبود خصوصیات ژئومکانیکی خاک نباتی م یشود.

نویسند‌گان:
[ مهدی کریمی پاشاکی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان
[ محمد نیکوکار ] – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان
[ مهیار عربانی ] – استاد گروه عمران ، دانشگاه گیلان

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.