تاریخ انتشار :چهارشنبه ۴ تیر ۹۳.::. ساعت : ۵:۱۳ ب.ظ
کدخبر : 9247:: بازدید288:: بامدیریت:فرهاد نظری

تأثیرهیدروپرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی بذر-کامران منصور قناعی پاشاکی

کامران منصوری پاشاکی

ارزیابی تأثیر هیدروپرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی بذروماش سبز(Vigna radiate L Wilczek)تحت شرایط تنش شوری

خلاصه مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی ماش سبز تحت تأثیر تنش شوری به صورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پیش تیمار بذر، در چهار سطح، صفر، ۸ ساعت، ۱۶ ساعت و ۲۴ ساعت هیدروپرایمینگ و تنش شوری، در پنج سطح، صفر، ۲، ۴، ۶، ۸ دسی زیمنس بر متر بود. در این آزمایش صفات میانگین و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که در کلیه متغیرهای مورد بررسی اختلاف بسیار معنی داری در سطح یک درصد دارد. به علاوه، برهمکنش هیدروپرایمینگ و تنش شوری از نظر طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ساقه چه، اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود داشه در حالی که از نظر میانگین و درصد جوانه زنی و بنیه بذر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. لذا هیدروپرایمینگ توانسته اثرات نامطلوب تنش شوری را بهبود داده و موجب افزایش شاخص های جوانه زنی گردد.

نویسند‌گان:

[ مجید قنبری ] – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه گیلان
[ صابر صفایی عبدالمناف ] – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه گیلان
[ کامران منصور قناعی پاشاکی ] – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه گیلان
[ مهدی مهدی پور اصل ] – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه گیلان

منبع:سایت سیویلیکا

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.