تاریخ انتشار :شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۳.::. ساعت : ۶:۰۰ ب.ظ
کدخبر : 9112:: بازدید366:: بامدیریت:فرهاد نظری

کشت دوم دراراضی شالیزاری گیلان-شهرام کریمی پاشاکی

اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله

بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

چکیده
به منظور بررسی اثر تنش عناصر غذایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی گیاه تریتیکاله رقم جوانیرو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت در۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ،۱۰۰ ، ۱۳۸۹ اجرا گردید . عامل اول مقادیر کود نیتروژن خالص در پنج سطح صفر، ۵۰ – سال زراعی ۹۰۱۵۰ کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات به عنوان ،۱۰۰ ، از اوره و عامل دوم مقادیر کود فسفر خالص در چهار سطح صفر، ۵۰ تیمارهای مورد بررسی منظور شدند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین مقادیر کود نیتروژن از نظر علوفه علوفه تر و خشک تفاوت معنی داری وجود داشت. مصرف مقدار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک را به تر تیب با میانگین ۵۶۰۴ کیلوگرم در هکتار تولید کرد . مصرف مقدار ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار نیتروژن و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به / ۲۲۱۶۶/۷ و ۳۱۴ درصد بیشترین میزان پروت ئین خام را داشتند . بیشترین ماده خشک قابل هضم متعلق به تیمار / ۱۷ و ۷۸ / ترتیب با میانگین های ۳۹ ۵۴ % % بود . م صرف ۲۰۰ / ۶۲ % و ۷۳ / مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به ترتیب با میانگین های ۷۰۲۵ و / کیلوگرم در هکت ار نیتروژن کمترین الیاف محلول در اسید و کمترین الیاف محلول در مواد خنثی را به ترتیب با میانگین ۶۱۴۳/۴۵ درصد داشتند . همچنین مصرف مقدار ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر بیشترین درصد خاکستر به ۸ به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد م صرف مقادیر ۲۰۰ کیلوگرم / ۹ و ۶۲ / ترتیب با میانگین های ۸۳ نیتروژن و ۱۰۰ کیلوگرم فسفر در هکتار به دلیل افزایش عملکرد علوفه تر و خشک، ماده خشک قابل هضم، کاهش الیاف محلول در
اسید، الیاف محلول در مواد در مواد خنثی و خاکستر برای کشت تریتیکاله رقم جوانیرو در منطقه گیلان قابل توصیه می باشند.

شهرام کریمی پاشاکی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
سید محمد جواد میرهادی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
محمد ربیعی
پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران.
عباس شهدی کومله
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران

منبع:http://cpes.srbiau.ac.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.