تاریخ انتشار :پنج شنبه ۸ اسفند ۹۲.::. ساعت : ۶:۳۷ ق.ظ
کدخبر : 8513:: بازدید251:: بامدیریت:فرهاد نظری

مصرف سرانه شیردراستان آذربایجان شرقی-احمدصدیقی پاشاکی

احمدصدیقی پاشاکی

مصرف سرانه شیر و فر آوردهای آن در مناطق شهری استان آذر بایجان شرقی
چکیده: شیر به عنوان یک ماده غذایی از هزاران سال قبل مهمان سفره افراد بشراست و راهی بس طو لانی از زمان اهلی کردن و دوشیدن حیوانا ت تا به امروز- که به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه فرهنگی جوامع به شمار می آید -، پیموده است . بر اساس تازه ترین یافته های علمی، ارزش غذائی مصرف سا لیانه ۲۰۰ لیتر شیر و فر آورده های آن ، علاوه بر افزایش رشد و سلامت جسمی افراد ، موجب ارتقاء هوش و قدرت فراگیری آنان می شود .تحقیق حاضر به منظورآگاهی و دستیابی به ” سرانه مصرف” این اکسیر سفید رنگ و فر آورده های آن در پنج شهر پر جمعیت استان آذر بایجان شرقی در زمستان ۸۴، انجام گرفته است . روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر مطا لعات ” میدانی “و از طریق تهیه “پرسشنامه ” بوده و” جامعه آماری” آن ،تمام” خانوار های” پنج شهر ( تبریز ، مراغه ، میانه ، مرند و اهر ) بوده است .در این تحقیق تعداد دو هزارو دویست و پنجاه خانوار( ۲۲۵۰ خانوار ) طبق فرمول “کو کران ” به عنوان “نمونه” وبه شیوه نمونه گیری” چند مر حله ای ” مورد بر رسی و مداقه قرار گرفتند .در این تحقیق هر دو روش آمار تو صیفی( جداول ، نمودارها و….)و هم آمار استنباطی ( آنا لیز واریانس ، T_Test و….).مورد استفاده قرار گرفته ودر این راستا از بسته نرم افزار SPSS استفاده گردیده است . مهمترین یافته های محوری تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط سرانه مصرف پنج شهر مورد بررسی استان ، ۹۵ کیلو گرم بوده ودر مقاله منتج از نتایج این تحقیق سرانه مصرف هر گروه از محصولات لبنی، انواع : (ماست ، شیر ، شیر های طعم دار ، کره ، خامه ، دوغ ،پنیر و کشک )به صورت جداگانه آمده و همچنین سرانه مصرف محصولات سنتی و صنعتی شیر و فر آورده های آن نیز در هر یک از شهرهای مورد بررسی به صورت مجزا ذکر شده وبه طور کلی با سرانه مصرف برخی از کشور های جهان، مورد مقایسه قرار گرفته اند .

مدرس دانشکده علو م انسانی واجتماعی دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد تحقیقات بازار شرکت شیر پاستو ریزه پگاه آذر بایجان شرقی

منبع:tbzmed.ac.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.