تاریخ انتشار :دوشنبه ۷ بهمن ۹۲.::. ساعت : ۴:۵۱ ب.ظ
کدخبر : 8037:: بازدید289:: بامدیریت:فرهاد نظری

اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله-شهرام کریمی پاشاکی

اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله

اثرمقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفربرعملکردکمی و کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم درمنطقه گیلان 

خلاصه مقاله:

 به منظور تعیین مقادیر مناسب کودهای نیتروژن و فسفرجهت دستیابی به عملکردبهینه علوفه ترو خشک درتریتیکاله رقم جوانیرو ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی دراراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور دررشت درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید فاکتور اول شامل مقادیر کود نیتروژن خالص درپنج سطح صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ کیلوگرم درهکتار ازمنبع اوره و فاکتور دوم مقادیر کود فسفرخالص درچهاسطح صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار ازمنبع سوپرفسفات به عنوان تیمارهای مورد بررسی منظور شدند نتایج تجزیه واریانس بیانگر تفاوت معنی داربین مقادیر مختلف کودنیتروژن ازنظر عملکردعلوفه تر و خشک بود مقدار۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار بیشترین عملکردعلوفه تروخشک را به ترتیب بامیانگین های ۲۲۱۶۶/۷و ۵۶۰۴/۳ کیلوگرم درهکتار دارا بود بین سطوح مختلف کودفسفر مصرف ۱۰۰و۱۵۰کیلوگرم درهکتار به ترتیب با میانگین ۴۳۱۲/۹و۱۷۱۵۳/۳ کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکردعلوفه تروخشک را به خود اختصاص دادند مقدار ۱۵۰کیلوگرم فسفردرهکتار و مقدار ۲۰۰کیلوگرم نیتروژن درهکتار بیشترین ارتفاع گیاه ۹۰/۷و۱۰۴/۹ سانتیمتر و تعدادپنجه ۸/۴و۱۱/۲ عدد را دارا بودند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین مقادیر کود نیتروژن ازنظر پروتئین خام تفاوت معنی داری وجود داشت و مقدار ۲۰۰کیلوگرم درهکتار نیتروژن با میانگین ۱۷/۳۹ درصد بیشترین میزان پروتئین خام را به خود اختصاص داد دربین مقادیر کود فسفر نیز مصرف ۱۰۰و۱۵۰کیلوگرم درهکتار به ترتیب با میانگین های ۱۴/۳۹و۱۴/۷۸ درصد بیشترین میزان پروتئین خام را داشتند

نویسند‌گان:

[ شهرام کریمی پاشاکی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد

[ سیدمحمدجواد میرهادی ] – عضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

[ محمد ربیعی ] – پژوهشگرموسسه تحقیقات برنج کشور

[ عباس شهدی کومله ] – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

منبع:سایت سیولیکا

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.