تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۲.::. ساعت : ۹:۰۶ ق.ظ
کدخبر : 6100:: بازدید746:: بامدیریت:فرهاد نظری

روایت جوکول چینی درپاشاکی

موقعی که خوشه های برنج درشالیزارهای گیلان شیره می گیرد ودرحال سفت شدن می شود،مراسمی دربعضی ازخانواده های پاشاکی وحومه به نام جوکول چینی مرسوم است ،بعضی ازروستائیان پاشاکی دریکی ازروزهای پنجشنبه چهارالی ده نفرازدختران همسایه که نزدیک وفامیل یکدیگرمی باشند،دورهم جمع می شوندومراسم جوکول چینی رابرپامی کنند.آنهادورهم دریک مزرعه که به همین منظور خوشه های انواع بذرمشتالی وقریب شیره دارراجمع آوری کرده وبعدآن هارادرزنبیل می ریز ندوموقع ظهربه خانه می آورند.دختران باداس یاداره ی برنج بری دانه خوشه هاراازساقه جدامی کنند.وناهاررامی خورندبعدبه خانه شان می روندوبعدازظهریکی اززنان روستایی خوشه های شیره دارجداشده رادرمیان یک ظرف بزرگ ریخته وآن رابرروی آتش چراغ،تفت می دهند.تاکمی سرخ شود.مردروستایی، خانه دنکی یادانکی راکه ازچوب الواربه صورت برش داروشکل قایق کوچک است که ازقدیم دربعضی خانه هابوده ،راآورده ودرمیان حیاط خانه تایک متراززمین به بالانصب می کند.دخترهای جوکول چین درشب جمعه که همان غروب روزپنج شنبه می باشد می آیندبا”جانسه “که چوبی سبک است خوشه هارادردنگ ریخته چندین ساعت آن رامی کوبند،تاپوسته ی خوشه هاازجوکول جداشود.بعدشام رامی خورندوبه خانه هاشان می روند وفردای آن روززنان خانه بادقت پوسته های مانده درجوکول راپاک می کنند وجوکول راپیاله پیاله به همسایه هامی دهند.همسایه هاکه جوکول رادریافت می دارند،اول آوای صلوات سرمی دهند.بعدمبارک بادمی گویندومقداری نمک موجوددرخانه راتوی پیاله می ریزند.وپیاله را به آورنده پس می دهند.روستاییان پاشاکی می گوینداگرکسی جلوترازهمه درشب جمعه جوکول بچیندارزش تحفه داردچون که نوبرانه است وبه ذائقه می نشیند.آنهایی که  درخانه،دختری دم بخت دارندیانامزدداردویاعقدشده است وهنوزبه خانه شوهرنرفته ازطرف دامادمقداری شکرومغزگردوخریداری شده ودرهمان روز،بستگان داماد درخانه عروس جمع می شوندوجوکول فراهم شده راباشکرومغزگردو،ادویه ،گلاب وقندبه هم می زنندتاخوشمزه ترشودبعدازصرف ناهارجوکول رادردرکاسه می ریزندوریحان یادسته گلی هم روی جوکول می گذارندوبه خانه همسایه هاوبستگان دامادمی فرستند،حاضرین درخانه عروس که ازطرف دامادآمده اندبایدمقداری تحفه به عروس خانم بپردازند.آنهایی که جوکول رادریافت می کنندبنابه فراخوروضع مالی ،پول ویاپارچه ای دومتری داخل کاسه گذاشته وهمان روزویاروزهای دیگر کاسه راپس می دهند. پول و پارچه ی جمع آوری شده ،جهازوسرمایه نقدی عروس ودامادمی باشدکه درروزعروسی آن را،عروس باخودبه خانه دامادمی برد.واین دوجوان نیازمندیهای زندگی خودراازاین پول های اهدایی تهیه می کنند.این مراسم دراین ایام دربیشترخانواده های پاشاکی معمول است وامسال به امیدخداوندمحصول خوشه های برنج نسبت به سالهای دیگربسیارخوب است.درضمن ساقه های برنج راکه ازآن جوکول گرفته اند،خشک کرده وجارودرست می کنندومردم پاشکی جهت نظافت خانه مورداستفاده قرارمی دهند.

انواع محصول برنج پاشاکی وحومه عبارتنداز:

بی نام،صدری،دم سیاه،مولایی،مقداری قریب ،شاهی وخزرمی باشد.

تهیه کننده گان روایت مریم،علیرضاوموسی اکبری پاشاکی

روزنامه اطلاعات – مورخه۶۶/۸/۴

«مطالب مرتبط»

یک دیدگاه

  1. پنابندان گفت:

    سلام .آقای نظری . خیلی حیفه که آداب و سن آبا و اجدادی ما به فراموشی سپرده بشه ؟ با این وضع تا چند سال آینده چیزی باقی نخواهد ماند مثل رسم و رسوم زیبای عروسی سنتی ، یاور ، جوکول چینی ، شب نشینی و … اتفاقا امسال مادرم جوکول چید و جای شما خالی چه کیفی داد خوردنش . موفق باشید

دیدگاه خود را به ما بگویید.