تاریخ انتشار :جمعه ۲۵ مرداد ۹۲.::. ساعت : ۷:۰۸ ب.ظ
کدخبر : 5952:: بازدید684:: بامدیریت:فرهاد نظری

پاشاکی سال۵۱-گربه کجاتخم می گذارد؟!

گربه کجاتخم می گذارد؟!

درسال هزاروسیصدوپنجاه ویک درپاشاکی،مجیدخان یکی ازاهالی پاشاکی مرغ بسیارزیبایی داشت که فوق العاده موردعلاقه ی اوبود.وقتی مرغ”کرچ”یا “کلوشکَن” شد.مجیدخان هجده عددتخم مرغ سالم ودرشت زیرآن گذاشت.وهرروزدوبارصبح وغروب به مرغ وتخم مرغ هاسرکشی می کرد.تااینکه غروب یکی ارروزها که هوانسبتا تاریک شده بود،طبق معمول به سراغ لانه ی مرغ رفت ودستش راداخل لانه برد.ولی به جای بدن گرم وپرهای مرغ،بدن حیوان دیگرراحس کرد،ودستش راپس کشید.درهمین موقع ناگهان ازلانه مرغ،گربه ای هراسان به بیرون جهیدوپابه فرارگذاشت!مجید وقتی که خوب به داخل لانه نگاه کردپروبال خونی مرغ رادیدوفهمیدکه گربه مرغ راخورده وخودروی تخم مرغهاخوابیده است.هم اکنون مجید مسلحانه درپی انتقام ازگربه می باشد،ولی گربه زرنگتراست ومی داندکجاتخم بگذارد!!!

خبرنگارروزنامه اطلاعات-موسی اکبری پاشاکی-سال هزاروسیصدوپنجاه ویک

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.