تاریخ انتشار :دوشنبه ۷ مرداد ۹۲.::. ساعت : ۵:۳۲ ب.ظ
کدخبر : 5796:: بازدید397:: بامدیریت:فرهاد نظری

استراتژی آب مجازی-محمدحسین کریمی پاشاکی

استراتژی آب مجازی-بهره برداری از منابع آب-تصفیه و بهسازی زه آبهای کشاورزی

استراتژی آب مجازی،راهکاری برای بهرهبرداری بهینه از منابع آب
آب مجازی، مقدار آبی است که یک کالا و یا یک فرآورده کشاورزی، طی فرآیند تولید، آن را مصرف نموده تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان میباشد. با توجه به میزان پایین مقدار بارش متوسط سالانه در کشور و نیز کمبود منابع آب قابل دسترس، مفهوم آب مجازی می – تواند بهعنوان یکی از راهکارهای مهم در مدیریت بهینه منابع آب و نیز بحث تجارت آب مجازی مطرح بوده و زمینهساز دستیابی به توسعه پایدار در بخش آب گردد . هم اکنون کشور ایران به طور متوسط، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد مترمکعب آب مجازی وارد می کند و جزء ۱۰ کشور اول جهان از لحاظ خالص واردات آب مجازی می باشد . این بدان معنی است که همواره ایران برای ت امین نیازهای خود به منابع آب سایر کشورها نیازمند است . در این تحقیق ضمن بیان مفاهیم کاربردی آب مجازی و چگونگی محاسبه میزان آن با استفاده از روابط موجود، مقدار آب مجازی برخی از محصولات کشاورزی در ایران و جهان ارائه و مقایسه گردیده اند و با توجه به آن راهک ارهایی جهت بهبود وضعیت موجود بیان شده است.

نویسند‌گان:
[ محمدحسین کریمی پاشاکی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
[ سهیل قره اغاجی زارع ] – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
[ حسین صدقی ] – استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
منبع: http://www.civilica.com

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.