تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۲:۰۰ ب.ظ
کدخبر : 494:: بازدید600:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراحل خشک کردن برگ چای-جمشیدنوان مقصودی وفاطمه نظری پاشاکی

مراحل خشک کردن برگ چای

درشمال کشورایران،محصول چاى کشت مى شودکه برگ سبز آن توسط چایکاران برداشت شده وبه کارخانه هاى چاى جهت خشک کردن مى آورند،برگ سبز را ابتدا دردستگاه تراف قرارداده(دستگاه تراف وسیله اى است تورى مانندکه برگ  سبزچاى راروى آن مى ریزندوزیرآن رابا بادگرم حرارت مى دهند که بعد ازپلاس شدن،برگ را درداخل دستگاه مالش وبه حالت خردشده قرارداده که دستگاه مالش دارای دوقسمت بوده که به صورت متحرک مى باشد وبرخلاف جهت هم مى چرخند وبرگ چای پلاس شده رامالش می دهند.
به علت آب داربودن برگ چای، داخل خشک کن قرارداده که در حرارت بالابه چاى خشک تبدیل مى شودوسرآخرتوسط غربال هاى مختلف که توری بزرگ می باشند وهمانند وسیله ای به نام الک عمل کرده ،به چاى ریزودرشت یعنی به صورت ممتاز،شکسته، باروتى و قلم تقسیم ودرجه بندی می نمایند.
چاى سه نوع می باشد،چاى بهاره و تابستانه و پاییزه که بین شان چاى بهاره ازکیفیت بالایى برخورداربوده وعطروبوی خاصی دارد که از اردیبهشت تاپانزدهم خرداد برداشت برگ سبزآنانجام مى شود.

ارسالی ازجمشیدنوامقصودی وفاطمه نظری پاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.