تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۴:۵۵ ب.ظ
کدخبر : 395:: بازدید472:: بامدیریت:فرهاد نظری

درمورداستویی ها-مرحوم حسین آقا محمدی نژادپاشاکی

درمورداستویی ها

حسین آقامحمدی می گوید:اولین طایفه درپاشاکی استویی بودند،که بعدازچندسال ملایی هاآمدند.جدحسین آقا محمدی نژاد،جداکبرمحمدی نژادکه جزء دیسامی بودند،جدرمضان نطری وشعبان نظری ورحمت علی نظری که ازشاده آمده بودند،خانعلی شهیدی جدنصرت شهیدی،باقری ها که درمحله باقری محله سکونت دارند استویی بودند.
اولین آبادی درپاشاکی از(تپه)کندسراطراف زمین های محمدباقری درباقری محله وگل آقادرشیخ محله تازمین های خیراله نجات بود،که آنهادارای منزل وباغ بودند.
لازم به ذکراست که معنی استویی ،سلمانی می باشد.که اولین سلمانی راپدراستادمحمدجان جعفری پوردرپاشاکی داشت .لازم به ذکراست که سلمانی ها ابتدابه صورت سیاردرمنازل می گشتندوسلمانی می کردندوابزارسلمانی رانیزبه کمرمی بستند.

به نقل ازمرحوم حسین آقامحمدی نژادپاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.