تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۴ دی ۹۱.::. ساعت : ۱۰:۲۶ ق.ظ
کدخبر : 3827:: بازدید687:: بامدیریت:فرهاد نظری

تاسیس جاده پاشاکی

پیش ازسالهای۱۳۴۲ مسیررفت وآمدمردم به شهر،ازطرف سنگربه رشت بودومردم باقایق ازسفیدرودعبورکرده وپیاده به سنگرمی رفتند،که درسنگرهفته ای یک روزبازارتشکیل می شدوآن زمان سنگر معروف به دوشنبه بازاربود.

همچنین درچندکیلومتری جنوب سنگر،شاقاجی قرارداردکه مردم پاشاکی روزهای پنجشنبه نیزدرآنجابرای خریدمی رفتند.

همچنین درشرق پاشاکی که سیاهکل قراردارد، درقدیم مردم باپای پیاده ووسایل رابه وسیله ی اسب حمل ونقل می کردند.اما بااحداث سدسنگردرحدودسال۱۳۴۲ وساخت کانال آب، درکناره کانال برای عبورومروراتومبیل اقدام به احداث جاده می شود،که این جاده ازسدسنگربه پل دیسام بعد به سیاهکل می رسید.

اهالی پاشاکی نیز درسالهای۱۳۴۴ -۱۳۴۳جهت عبورومروراتومبیل برای ساخت جاده تامحل پاشاکی هزینه وساخت جاده راشخصا به عهده می گیرند.

متولیان ساخت این جاده عبارت بودنداز:محمدقلی شبدینی، محمدمنصوری، محمدعلی قسمتی زاده، میرزاجهانگیری، احمدکریمی، میرزاصدیقی، علی جان صدیقی ،اکبری، صاحبدل، عاشوری، دانشوروکلیه اهالی محل که دراین جاده سازی همکاری داشته اند.

گردآورنده:فیروزقسمتی زاده پاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.