تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۶:۵۶ ق.ظ
کدخبر : 3806:: بازدید217:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراسم روزعروسی درپاشاکی

مراسم نامزدی و عروسی در پاشاکی

شب قبل ازعروسى ،سرپرست گروه پذيرايى، مسئولين برگزارى عروسى راانتخاب مي کرد مثل پذيرايى کنندگان ازمهمانها كه به آن هاسرپاميج مى گفتند،آشپزها،كمك آشپزها ،
شستشوکنندگان وپاك كنندگان سفره ها. كه هريك ساعت 7الی8صبح منزل عروس حاضرشده ومشغول به كارمى شدند.ريش سفيدان هم ازساعت 9صبح كم كم درمنزل عروس خانم حاضرشده ،هم براى صرف چاى وشيرينى، ازطرفى نیز پدرعروس آنچه راكه به عنوان جهزيه براى عروس خانم خريدارى كرده ،دربرابرريش سفيدان حاضرمى كندوتك تک آن هاراقيمت گذارى ومنشى جلسه هم صورت وليست مى کردوتحويل خانواده داماد مى دادند.درپايان جهزيه قيمت گذارى شده وكل مبلغ كه درصدى هم بالاترگفته می شد درمجلس اعلام وبه امضاحاضران درجلسه مى رساندند.حدودساعت يازده صبح سفره رابراى ريش سفيدان پهن وبعدازصرف نهارریش سفیدان، نوبت خانم هاي بزرگسال مى رسیدوبعد ازاینکه همه پذيرايى شدند،نوبت جوانان سرپاميج وخودآشپزهامى رسید،که ساعت دوبعدازظهرپذيرايى تمام شده وکم كم صداى نوازنده هاازطرف منزل دامادبه گوش می رسیدوساعت سه بعدازظهرجوانان پايكوبان به منزل عروس مى رسیدندودسته دسته دروسط حياط به رقص وشادى و سرورمى پرداختند.

دوساعتی ،جوانان مشغول به پایکوبی وساعت چهارعصرکم کم عروس ودامادحاضروسواراسب شده وآرام آرام به سوی منزل دامادحرکت می کردند.عروس درموقع بیرون آمدن ازاطاق سه باراززیرقرآن عبور،بعدازاطاق بیرون می آمد.درقدیم رسم بوده وقتی عروس ودامادازاطاق خارج می شدندیک بچه ی خردسال رادم درب اطاق می گذاشتندتاازدامادیافامیل درجه اول مبلغی به عنوان سردری دریافت کند.به هرحال عروس ودامادباتشریفات سواراسب شده وآرام آرام همراه باشادی بدرقه کنندگان به سوی منزل اصلی رهسپارمی شدند.برای رفتن ازخانه عروس تادامادبه طریقی مسافت راطولانی می کردندتااین مراسم پایانی طولانی ترشود.وقتی عروس ودامادبه حیاط منزل می رسیدندمادرعروس باجام آتش واسپندبه سوی عروس ودامادمی رفت واسپندبوداده رابالای سرآنهامی چرخاندوباشادی وسرور عروس ودامادرابه سوی اطاق عروس راهنمایی می کرد.عروس ودامادپیش ازبالارفتن چندسکه پول داخل چاه آب آشامیدنی منزل می انداختندوموقع بالارفتن ازپله ها هاپدرومادروخواهران بانقل ونبات وسکه پول ازعروس وداماداستقبال می نمودند.

گردآورنده:آقای فيروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.