تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۶:۵۷ ق.ظ
کدخبر : 3802:: بازدید448:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراسم زیبای شب حنابندان درپاشاکی

مراسم زیبای شب حنابندان درپاشاکی

آخرین شب جشن عروسی مراسم حنابندان شروع می شد.دراین شب شام آخرعروس خانم درمنزل یکی ازنزدیکان مثل دایی ،عمویاخاله به عنوان مهمان بود.دراین شب تمام دوستان دخترودختران همسایه وفامیل دراین شام آخرکه به پنجاه نفرمی رسیددعوت خواهی به عمل می آمدوبستگان عروس خانم ودوستانش یک جشن باشکوه ودیدنی رااجرامی کردند.

غروب آن شب دوستان ومهمانان عروس درخانه اوجمع می شوند.بعدنوازندگان باسازودهل ازخانه دامادبه سوی خانه عروس حرکت می کنند.تمام مهمانان درخانه عروس طی مراسمی رقص کنان پیاده به سوی خانه خاله یادایی حرکت می کنند.درموقع حرکت به سوی خانه آنهاهرصدمتری که می روندنوازندگان دورهم جمع شده وبه پای کوبی مشغول می شوند.درفاصله پانصدمتری راه راحدودیک ساعت آهسته طی می نمایند.وقتی جلوی خانه خاله یادایی رسیدندخانم خانه باجام آتش واسپندبه استقبال مهمانان حرکت می کنند،وهمه رابه خانه خوددعوت می نمایند.درضمن تمام اطاقهاخالی وآماده مهمانان می باشد.بعدازجابجایی مهمانان دراطاقها،دختران درطرف خودشروع به شادی وسرورمی کنند.ودراینجا دیگرمطربهایانوازندگان نقشی نداشته واین شادی وسرورتاسحرادامه پیداکرده بعدهنگام سحرنوازنده هادوباره همان راهی راکه آمده بودند،به صورت آهسته طی کرده ونزد مهمانهامی آیند. اکنون نوازندگان سازجدایی وخداحاحفظی رادرآن موقع شب می نوازند،حال وهوای دیگری حاکم می شود واکثرجوانان بخصوص خانواده ومهمانان عروس خانم به گریه می افتند.به هرصورت وقت جدایی فرارسیده است وهمه ازخانه بیرون به بیرون آمده وآرام آرام به سوی خانه عروس روانه می شوند.بین راه ،دخترانی که خانه آنهادرمسیرراه است به خانه خودرفته وبقیه درمنزل عروس می مانندوصبح به منازل خودمی روند.امادراین موقع مادرعروس مراسمی مثل ورودمهمانان به خانه خاله انجام می دهدیعنی جام آتش واسپندرابرسرمی نهدورقص کنان به استقبال مهمانان می رودوهمه رابه داخل اطاقهاراهنمایی وبرای همه آرزوی خوشبلختی می نماید.

گردآورنده:آقای فيروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.