تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۷:۰۰ ق.ظ
کدخبر : 3787:: بازدید403:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراسم جشن عروسی درپاشاکی

مراسم جشن عروسی درپاشاکی

طبق قراردادروزعقدکنان دخترخانم بایددوسال درخدمت مادروپدردرمنزل پدری به کارکشاورزی مشغول می بود.وقتی نزدیک پایان قراردادمی رسیدمادردامادبه دیدن مادرعروس رفته وموضوع قراردادرایادآوری می کردوهرچه در قراردادبودبه خانواده عروس تحویل داده می شد،بعدروزی راتعیین می کردندتادرمنزل به اتفاق طرفین حساب وکتاب شده وبدهی مثل شیربهاوغیره پرداخت شودوپدردامادهم اعلام می کردظرف ده پانزده روزکاملا تمامی بدهی هاراپرداخت کندبعدپدرومادرعروس هم وضع خودشان راکاملا بررسی کرده وبه دنبال لوازم عروسی دامادمی روند.وبه خانواده عروس اعلام می نمودندازهفته دیگریاروزپنجشنبه یادوشنبه بامطرب قراردادببندندتادرمراسم عروسی که یک هفته طول می کشیدنوازدگی رابرعهده بگیرند.

گردآورنده:آقای فيروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.