تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۷:۰۱ ق.ظ
کدخبر : 3786:: بازدید424:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراسم زیبای جوکول چینی مخصوص عروس درپاشاکی

یکی ازرسم های زیبادرپاشاکی سنت جوکول چینی است این شایدقدیمی ترین سنت، چه درکشت گندم وچه درکشت برنج باشد.زیرااززمانی که برنج یاگندم دانه اش نارس یاکال است خوشه ها رابادست می چینندو به وسیله ی داس یا(داره) دانه ها راازخوشه جدامی کنندوکمی دانه هاراحرارت داده به وسیله ی جوکوب های دستی آن قدرروی دانه ها می کوبندتاپوسته ازمغزجداشودوشایدیکی ازروشهای اولیه بشرنیزبوده باشدکه اولین محصول نوبرراطبق سنت باروش بسیارزیباانجام می دادند.روزقبل ازجوکول چینی عروس خانم ازدوستان دخترخودوخانواده دخترطرف داماددعوت می کند،برای خوشه چینی در مزرعه شالی موردنظر،پیش ازطلوع آفتاب درمنزل عروس باشند. دخترها که تعدادآنهابه دوازده نفرمی رسید،به منزل عروس آمده که به اتفاق هم به مزرعه که باید خوشه ها درآورده شودبروند. درمزرعه حدودسه ساعت دسته جمعی مشغول به کار شده،بعدازکندن خوشه ها ازساقه ی برنج که حاوی جوکول می باشد، دانه رادرداخل یک دیگ بسیاربزرگی می ریختند وکمی حرارت داده تابعضی ازدانه هاکه هنوزشیره آنهاخشک نشده بوده کمی خشک شود.بعدازحرارت دادن ،درداخل یک زنبیل بزرگ ریخته به (دنگ سر)می بردند.دنگ وسیله ای بود که ازتنه ی درختان بزرگ درست شده بدین صورت که تنه ی درختان تنومندبه طول 5 الی 6متروقطر60الی 80سانتیمترراخراطی می کرده وبه سه قسمت تقسیم می کردندکه شامل دوقسمت دومتری ویک قسمت یک متری بود.بعددوقسمت دومتری راازیک طرف تنه ی درخت کنده کاری کرده که حدودپنجاه کیلوبرنج درداخل آن جابگیرد.بعدوسط درخت رامحل فانوس ویاچراغ روشنایی قرار داده که دوطرف راروشن نماید.دوحوضچه ای که بادستگاه خراطی درست کرده بودندبایدخیلی صاف بوده باشدبعدمثل چوب کوب بزرگ به طول 70وعرض 15سانتیمتردردوطرف مثل گوشت کوب درست می شودکه به وسیله همین دستگاه چهارنفر آنقدرروی شلتوک یاجوکول می کوبیدندتاپوسته ازدانه جداشودبعدتوسط سینی های چوبی(مجمع)جوکل رابه اصطلاح هوامی دادند که کاملاتمیزوخاشاک گرفته بشود.جوکول کوبی ازاول غروب شروع وتادویاسه بعدازنیمه شب خاتمه پیدامی کرد.درضمن دراین ایام جوکول کوبی بعضی ازجوانان نیز دستمال تمیزی راتوسط یکی ازبچه هابرای دخترموردنظرخودکه قراراست باهم نامزدویاعروسی کنندمی فرستادندکه اگردخترخانم رضایت می داداونیزمقداری جوکول راخوب تمیزکرده درداخل دستمال ریخته وتوسط همان بچه برای آقاپسرمی فرستاد.بعدازاتمام کار جوکول هابه خانه عروس حمل می کردندتاصبح برسد.دراین موقع ازطرف مادرعروس ازخانواده داماددعوت به عمل می آورندتادرتقسیم بندی وجلادادن جوکول به منزل عروس خانم آماده باشند.دراین روزحدودبیست نفری ازخانم های کدبانوبه خانه عروس دعوت می شدند.جوکول هاراباشکرومغزگردومخلوط کرده وباگل وریحان آن راتزیین می نمودندوهمرا دخترخانم هابه منزل بستگان دامادمی فرستادند،درعوض بستگان داماددرداخل ظرف مقداری پول ویاکادوبه عروس هدیه می دادند.مبلغ هدیه شده دردفتری به ثبت می رساندندتادرپایان ویاروزعروسی تحویل عروس خانم بدهند.

گردآورنده:آقای فيروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.