تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۷:۰۵ ق.ظ
کدخبر : 3778:: بازدید484:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

مراسم وآداب خواستگاری درپاشاکی

طبق سنت مردم ایران خواستگاری ازعروس بایدازطرف خانواده دامادباشد،که معمولادرقدیم درپاییزانجام می گرفت، چون دراین فصل وضع مالی کشاورزان بهتروفراغت بیشتری داشتند.قبل ازخواستگاری دختروپسردرمراسم هاهمدیگررادیده،وبه خانواده خودطرف مقابل را معرفی  می کرد.اگردرمعرفی هاموردقبول خانواده ها واقع می شد.درمراسم های بعدی خواستگاری انجام می گرفت.درقدیم این انتخاب ازطرف پدریامادربود.به هرحال هروقت دوطرف حاضرمی شدنداجازه داشتند،خانواده های طرفین درموقعیت واخلاق پسرودخترپرس وجونمایند.بعدازخواستگاری بابازکردن قرآن وکتاب حافظ ،میزان مهریه،شیربهاومقدارطلا وروزعقدکنان معلوم می شد.درقدیم عروس بعدازعقدمی بایست دوسال درخانه پدرومادرمی ماند،بعدعروسی انجام می گرفت.وقتی تمام صحبت های مربوط به خواستگاری انجام شدوهردوخانواده رضایت کامل داشتندشیرینی تعارف می کردند.وباکمی شادی وسرور شب مراسم خواستگاری به پایان می رسید.

گردآورنده:آقای فیروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.