تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۷:۰۴ ق.ظ
کدخبر : 3776:: بازدید403:: بامدیریت:فرهاد نظری

شب عقدکنان درپاشاکی

سفره های زیارت-مراسم شب عقدکنان درپاشاکی

درشب عقدکنان ازطرف خانواده دامادیک راس گوسفندخریداری بعدپیشانیش رارنگ آمیزی کرده وگلی برگردن گوسفندمی آویختند.وبه طرف خانه عروس به راه می افتادتدوطی تشریفاتی جوانان رقص کنان به منزل عروس رفته وگوسفندرابرای قربانی کردن آماده می ساختند.اول دست وپای گوسفندراشسته بعدکمی آب به گوسفندمی دادندوسپس مراسم قربانی انجام می گرفت و گوشت گوسفند رابرای نهارآماده می کردندکه دراین مراسم عده ای از پسرهاگوشت راآماده پختن کرده وعده ای دیگرمشغول شکستن قندمی شدندوازطرفی دخترهابرنج وعدس راتمیزکرده وتاپاسی ازشب همه چیزراآماده می کردند تابرای نهارفردای آن روزیعنی عقدکنان آماده باشد.درضمن دراین شب بایدآشپزهای برنج وخورشت وافرادپذیراگردرمجالس تعیین می شد.دراتمام کاردختران درطرف خودوپسران درطرف خودبه شادی وسرور می پرداختند.که تا نیمه های شب این جشن وسرورادامه پیدامی کرد. صبح فرداساعت هشت همگی بامسولیتی که به آنهاداده شده بود درمنزل عروس حاضرمی می شدند.

گردآورنده:آقای فیروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.