تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۷:۰۳ ق.ظ
کدخبر : 3775:: بازدید385:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراسم عقدکنان وصرف نهاردرپاشاکی

مراسم عقدکنان وصرف نهاردرپاشاکی

طبق قرارقبلی آشپزهاازساعت هشت صبح درمنزل عروس خانم حاضرشده،تامسئولیتی که به آنهاواگذارشده بودیعنی آشپزی راآغازکنندکه باتحویل گرفتن موادلازم ،پخت وپزراشروع می کردند.ازطرفی بستگان نزدیک عروس ودامادازساعت نه صبح به خانه عروس برای صرف چای وشیرینی وآشنایی بیشترگردهم می آیند،بعدکسی راخدمت عاقدجهت برگزاری عقدروانه می کنندومراسم عقدکنان ازساعت یازده صبح آغازمی شود.بعدازتشریفات مراسم عقدوبله گفتن عروس،صدای شادی ونشاط ودست زدن حاضرین باعث می شودافرادی که بیرون از مراسم هستندمتوجه شده وآن هانیزبساط شادی وسروررابرگزارنمایند.درهمین ایام دراطاقهای دیگرسفره ی نهارراپهن کرده که اول نوبت آقایان وریش سفیدان بزرگتربعدنوبت خانم های بزرگتروبعدنوبت جوانان وپذیرایی گرهاجهت صرف نهارمی رسد.درهمین ایام بعضی که ازبستگان نزدیک هستندقبل ازنهارکادویی به عروس خانم که شامل طلا،پول یا کادوهای دیگرمی باشد،تقدیم عروس ودامادمی کنند.بعدازصرف نهاربزرگترهابعدازتبریک مجددازخانواده ی طرفین خداحاحافظی کرده وشادی وسروروآواز جوانان تاساعت چهاربعدازظهرادامه پیدامی کند.

مهمان های مادرعروس

بعدازمراسم چندنفرازخانم های بزرگتر،هم سن مادرعروس همراه مادرداماد،شب مهمان مادرعروس درخانه عروس می مانند.بعدازصرف شام مبلغی یاطلا وسکه کنارسفره ی غذا می گذارندتاازاین طریق ازمادروخانواده عروس تشکرکرده باشندواین طلاوجواهرنهایتامتعلق به عروس خانم خواهدبودودردفترمخصوصی ثبت می شودتاروزعروسی همراه جهزیه تحویل عروس خانم شود.

گردآورنده:آقای فیروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.