تاریخ انتشار :شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۲.::. ساعت : ۳:۲۰ ب.ظ
کدخبر : 3394:: بازدید444:: بامدیریت:فرهاد نظری

اثربخشی آموزش گروهی خوشبینی واضطراب-دکترعبدالعظیم صدیقی پاشاکی

اثربخشی آموزش گروهی خوشبینی واضطراب

اثربخشی آموزش گروهی خوشبینی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان سینه

سرطان یک بیماریهای مزمن وجزوبیماریهای تهدیدکننده محسوب می شود ودراین میان سرطان سینه شایعترین،کشنده ترین وازنظرعاطفی-روانی تاثیرگزارترین سرطان دربین زنان است.این پژوهش باهدف بررسی تاثیرآموزش گروهی خوشبینی برافسردگی،اضطراب واسترس زنان مبتلابه سرطان سینه صورت پذیرفت.بدین منظورطی یک طرح آزمایشی…

کل مطلب رامی توانید ازاینجادانلودکنید

نویسندگان : محمد ترکمان، کمال محمدیان، عبدالعظیم صدیقی پاشاکی، علیرضا مقدس، احمد برجعلی

منبع:http://conference.khuisf.ac.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.