تاریخ انتشار :یکشنبه ۳ دی ۹۱.::. ساعت : ۲:۵۸ ب.ظ
کدخبر : 3269:: بازدید308:: بامدیریت:فرهاد نظری

مقاله نامه کنفراس فیزیک ایران سال ۹۱- مریم نظری حقیقی پاشاکی

تقویت لیزرپرتوان بااستفاده ازمدل پس پراکندگی رامان تحریکی درپلاسما-مریم نظری حقیقی پاشاکی

دراین مقاله به بررسی تقویت پالس لیزرفراکوتاه بااستفاده ازمدل پس پراکندگی رامان تحریکی می پردازیم.بنابرین ازمدل برهمکنش سه-موج دردوحالت تشدیدی وغیرتشدیدی دریک پلاسمای زیرچکال استفاده کرده ونشان خواهیم دادکه باافزایش زمان ماکزیمم دامنه پالس تقویت شده، متناسب بازمان افزایش می یابدودوره آن متناسب باعکس زمان کاهش می یابد.

تقویت شددپالس لیزربه روش چیرپ درسالهای اخیرموردتوجه  بسیاری ازمحققان بوده است.واین درحالی است که کاربردهای مدرن به توان هاوانرزی های بیشترنیازدارند.این توان های بالادرعمل مشکلاتی رادراین روش به همراه دارد مانندآنکه درچگالهای پایانی گیگاوات برسانتی مترمربع اثرات غیرخطی ظاهرمی شوند.بعلاوه برای غلبه بربارگرمایی وتوان های بزرگ به توری های بزرگی نیازاست.راه حل پیشنهادی برای غلبه برآستانه تخریب  توری های پراش،روش پس پراکندگی تحریکی رامان است که درآن ازپلاسمابه عنوان محیط تقویت لیزراستفاده میشود.مدل ریاضی متداول درفرآیند تقویت به وسیله معادلات کلاسیک برهمکنش تشدیدی سه موج داده میشود.دراین روش یک پالس لیزرپمپ بلندبایک پالس سیدکوتاه ،بافرکانسی که به اندازه فرکانس پلاسماکمترازفرکانس پمپ است،دریک محیطپلاسمایی برخوردمی کنند.پالس سیدبه تحریک کردن موج پس پراکنده شده پمپ به داخل سیدکمک میکندواین نتیجه رابه همراه داردکه دررژیم غیرخطی یک موج مشخصه –πپالس ازسیدتشکیل می شود.که به طورخطی متناسب بازمان تقویت ومتناسب باعکس زمان باریک میشود…..

مریم نظری حقیقی پاشاکی-اسماعیل اسلامی

منبع: سایت انجمن فیزیک ایران

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.