تاریخ انتشار :جمعه ۱ دی ۹۱.::. ساعت : ۲:۵۳ ب.ظ
کدخبر : 3211:: بازدید479:: بامدیریت:فرهاد نظری

اشعارعامیانه روستای پاشاکی2-کیومرث شمسی پورپاشاکی

اشعارعامیانه روستای پاشاکی-کیومرث شمسی پورپاشاکی

گیلونه گیل بومابو،تو،نومابی/

کورده گالش،بومابو،تونومابی/

مره وعدأی،بده أ بی،خرمنه سر/

عروسی رخت،بیأم تونمابی/

کتون پوشه ،کتون پوشه،کتون پوش/

هروقت تره دینم،می خون،خوره جوش/

کبوتره ،کبوتره،کبوتر/

مره هواببر،ازتی بولندتر/

خشته خونای بسازم،آهنی در/

  منومی یار،بخوسیمأ،کسن ور/

ریزه ریحون،بکاشتم،باغ اوشون/

می همره،بدببود،می قوموخویشون/

سیاه چادربزم،چادر زرافشون/

می دل سیه ببو،می موپریشون/

شبونه ی راه بشوم،خودانگهدار/

مره نفرین نکون،نیأم گناه کار/

لعنت برتو،نفرین برمادرتو/

تازه یاره ی بیتم،خاک برسرتو/

 

آسمونه ستاره ی،هفتصدوبیست/

کلای صدتومانی،برسرکیست؟/

بشویارابگو،مکددری چیست؟/

فکروخیال نکن،دشمن سگ کیست/

******************

ریزه ریحون،سره کوهون بکاشتم

می ریحون،زرده بو،خبرنداشتم

بوشوم پیش خودا،یه عرض دأشتم

همه گلدسته دأشتند،مونداشتم

******************

عجب بادی بوما،بلاده سه کوچه ی

سرخ گول بشکسه،باخال غونچای

یته دستمال،حدأم،می یار،بدوجأی

شبونأی نصف کونم بأمأ ،تی ورجأی

******************

أزارداره ی،موتی ،سأیأی بنیشتم

یته حرفأی بزه یأ،هفت سال بنیشتم

هزارتا ناکسونأ حرفأ،بشوسم

تی مونسون زن برأه ،عذابنیشم

******************

هوا راچه خوبأ،طاووس بگردی

تلاررأ ،چه خوبأ،عروس بگردی

خوداوندا مره،رنگ طاووس کن

دو دس برگردنأ،تازه عروس کن

******************

روخونا،اوبوما،پوردأ ببرده

منومی یارکأ،هردوببرده أ

پورده سازون،بادیأ پورده بسازید

منومی یارکأ ،هردوبسازید

******************

هوایی لارکردی،پاچ لاکو

مره بیماربکوتی!پاچ لاکو

******************

سفیدپیرهن وه زی،تی درازه بالء

تی دنبال دره،می آه وناله

******************

مگه می آه وناله ی،تونترسی

چره بادشمنون،دوستی دأوستی

******************

تلاره ی روبرو،مجر نداره

لاکوکأ،خنده رونمزدنداره

******************

لاکوکأ،خنده رو،مونمزدتو

هفت سال خدمت کونم،برمادرتو

******************

بهاربوما،که کوردون،بارکردن

غم کوردون،مره  کولبار کردن

******************

الهی ،ده نأیه ، بهاردیگر

هروقت بهارآیه،منوبی یارکونه، شی

******************

صواسره بوشوم،کولین خیمه

نه سوی چراغه،نه خوشک هیمه

کوچه لاکوی،بیه توپوشت خیمه ی

تی چشمون چراغه،تی ابروهیمه

******************

اناره  ترش وشیرین،لب خطایی

اگرمی یارکی،هرشوبیایی

اگردونی،که دشمن درکمینه

لباس سبزوازن ،روکش حنایی

******************

دوته کبوتریم،هردویگونه ی

دونه باهم خوریم،آبه روخونه ی

یته بدگوی،ده کت امی میونه ی

أمره هردوبکود،هفت کوه بیگونه ی

******************

خوداوندا چی سرگردون چراییم

شبون گیریون،روزون،خندون چراییم

شبون گریم برای نازنین یار

روزون خندم برای دوست ودشمن

******************

أزارداره ی،دره اوجیرلاتأ

 دونه ولگی،کاله، ای حیاطأ

همه گوده،تی جونه ی الواتأ

خودا دونه،می یارنقل ونباتأ

******************

زرده ملجه ی،مره زرده کوتی تو

امی خونه وه رون،رفتی کوتی تو

امی خوناورون،بولندایوون

اوجورکشی،کی نیشته،می تازه میمن

******************

گوله سرخه سفیده،ارغوانی

سخن باکس نگو،تویارمی بی

سخن باکس نگو،ای بی مروت

تی دامن گیرمأروزقیامت

******************

امامزاده هاشم بوشوم،درفه ی برابر

می بیجاره،دره ،یه دسته یاور

خوداقووت بدی،می یاورینه

اول می یارکه،بعد دیگرونه

******************

انارداره واره،موچی ندونم

یاره باغ دره،موده ندونم

صدوپنجاه تومن،اوباغه هینم

اوباغه کت کونم،می یاره دینم

******************

سپیداسبه،سوارم روبه منجیل

گالش لاکوبکوته،می باله زنجیر

الهی بشکنه زنجیردونه

گرفتار،موببوم،گالش خونه

******************

عجب آب وهواداره پاشاکی

صدوشصت کدخداداره پاشاکی

ده هیچ عیبی نداره موبگویم

همه خوبیه ،ی جاداره پاشاکی

******************

کوجاخوابی،تره بالش  بیارم

دوزرنیم،مخمله روکش بیارم

دوزرنیم مخمله،روکش نمیشأی

مره چه خوش بوما،تی چشمه گوشای

******************

تواونجایی،مواینجابیقرارم

دل صبره توداری، موندارم

بقربون دله صبرتوگردم

کبوترمیشوم،دورت میگردم

******************

مأره مأره ی،مره بیماربکوتی

می سر،بالش بنای،همواربکوتی

می سر،بالش بنای،ایوای میگردن

جوونم،جاهلم،ندونم مردن

******************

آسمونه ستارأی،دو کونه دو

خبربوما،تی یاره ی،توکونه تو

الهی دارم،تی تو،مره بگیری

زمین وآسمون،آروم بگیری

******************

بووار ورفه ی،تی وارسن ثوابأ

بچرگله ی،تی صاحب درعذابه

بوشوقاصد،می یاره،انتظارأ

به تعجیلی بوشو،می حال خرابأ

گردآورنده:آقای کیومرث شمسی پورپاشاکی

نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.