تاریخ انتشار :پنج شنبه ۳۰ آذر ۹۱.::. ساعت : ۹:۰۸ ق.ظ
کدخبر : 3122:: بازدید1,609:: بامدیریت:فرهاد نظری

ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش و سودآوری-فاطمه صداقتی پاشاکی

ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش و سودآوری-فاطمه صداقتی پاشاکی

ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران چکیده :
در این تحقیق رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل ۲۷ شرکت می باشد که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف سرمایه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد بر سود عملیاتی خالص شرکتها برررسی شد.
برای تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین دوره وصول مطالبات و سود عملیاتی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با کاهش دوره وصول مطالبات، سود آوری شرکتها افزایش خواهد یافت. و بین دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه تبدیل وجه نقد و سود عملیاتی رابطه معنی داری پیدا نشد .
واژگان کلیدی:
چرخه تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ، مدیریت سرمایه در گردش ، دوره گردش موجودی کالا، سودآوری.
مقدمه :
از سال ۱۹۰۰ میلادی که مدیریت مالی به عنوان یکی از رشته های مدریت مطرح شد، اهمیت آن در شرکتهای بیش از پیش آشکار شد، چون بیشتر تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بر مبنای اطلاعات بدست آمده از آن است. در تعریف مدریت مالی ریموند پی نوو آورده است که: مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه است. به گونه ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد. مدریت مالی به حوزه های تخصصی تری تقسیم می شود که نقش مدیریت سرمایه در گردش در آن از اهمیت زیادی برخوردار است که همان مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری شرکت است. در محاسبه سرمایه در گردش بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر می شود(مهدی تقوی،مدیریت مالی جلد دوم)
میزان دارایی ها و بدهی های جاری باید بطور دائم کنترل شوند تا:
۱) اطمینان حاصل گرددکه میزان اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش به سطوح مورد نظرومطلوب رسیده اند،
۲) مشتریان بالقوه از دست نروند .
۳) قدرت نقدینگی شرکت حفظ گردد و شرکت ورشکست نشود.(ریموند پی نوو،مدیریت مالی جلد دوم) ۱[۱]
از آنجائیکه هدف همه شرکتها کسب سود بیشتر و در نهایت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و هر گونه تصمیم در زمینه سرمایه در گردش تأثیر بالقوه ای در سود آوری شرکتها دارد. پس بی مورد نیست که تأثیر این عوامل بر سود آوری شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
موارد و روشها:
در این تحقیق با استفاده از مفاهیم مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی، ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
فرضیه های تحقیق:
جهت مطالعه رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش وسودآوری فرضیه های زیرمطرح و موردآزمون قرارمیگیرد:
۱)بین متوسط دوره وصول مطالبات و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
۲)بین دوره گردش موجود یکالا و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
۳) بین متوسط دوره پرداخت بدهی و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
۴)بین چرخه تبدیل وجه نقد و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
متوسط دوره وصول مطالبات از تقسیم حسابهای دریافتنی بر فروش ضربدر ۳۶۵ به دست می آید.متوسط دوره گردش موجودی کالا از تقسیم موجودی کالا بر بهای تمام شده کالای فروش رفته ضربدر ۳۶۵ به دست می آید.متوسط دوره پرداخت بدهی از تقسیم حسابهای پرداختنی بر بهای تمام شده کالای فروش رفته ضربدر ۳۶۵ به دست می آید.چرخه تبدیل و وجه نقد از کم کردن دوره پرداخت بدهی از مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا به دست می آید.
دوره وصول مطالبات :
دوره وصول مطالبات، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش مشتریان محسوب می شود و کارائی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروش های نسیه نشان می دهد از طرفی طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاما پدیده ای منفی محسوب نمی شود، زیرا سخت گیری بیش از حد در مورد وصول سریع مطالبات می تواند به کاهش فروش منجر گردد.( محمدی،تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت پژوهشگر۱۳۸۸)
دوره گردش موجودی کالا :
بیانگر مدت زمانی است که طول می کشد تا کالا فروخته شود.هدف واحد انتفاعی قاعدتاً باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حدی مطلوب نگه دارد که نه باعث به کارگیری منابع مالی در موارد غیرمولد و نه باعث از دست دادن مشتریان شود(محمدی، تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . فصلنامه مدیریت پژوهشگر۱۳۸۸)
دوره پرداخت بدهی :
مدت زمانی را که طول می کشد تا حسابهای پرداختنی تسویه شوند را بیان می کند.به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تأمین مالی برای شرکتها باشد.از طرف دیگر، اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تأخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد (یعقوب نژاد، وکیلی فرد ، بابایی، ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی ،۱۳۸۹)
چرخه تبدیل وجه نقد :
به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می کند.هر چه قدر این مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد.چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سود آوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد.با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد.
موضوع سرمایه در گردش طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.شین و سوئینین۱ [۲]۱۹۹۸ در آمریکا ، آناندوپرکاش گوپتا۲[۳] ۲۰۰۲ در هند، مارک دلاف۳[۴]۲۰۰۳ در بلژیک، لازاریدس و تریفونیدس۴ [۵]۲۰۰۶ در یونان، رحمان ونصر۵ [۶]۲۰۰۷ در پاکستان، سامی لوگ و دیمرنس۶[۷] ۲۰۰۸ در ترکیه و یعقوب نژاد و وکیلی فرد و بابایی ۱۳۸۷، طالبی ۱۳۷۷، عنایتی ۱۳۸۳ نیز در بورش تهران انجام شده است .نتایج کلی و عمومی آنها نشان دهنده این مطلب است که بین مولفه های مختلف سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار گرفته اند که شرایط زیر را دارا باشند : نویسنده :
دکتر حمیدرضا علی پور شیرسوار- فاطمه صداقتی پاشاکی

منبع: www.marketingarticles.ir

«مطالب مرتبط»

۲ دیدگاه

 1. میر شجاع حسینی شیوایی گفت:

  با سلام خدمت همه دانشجویان و اهل علم و تحقیق
  امیدوارم مقالات علمی در همه رشته ها در سایت قرار گیرد و فرهنگ مطالعه و تحقیق توسعه یابد .
  بدون شک اشاعه و ترویج فرهنگ تحقیق و افزایش بار علمی با مطالعه و تبادل افکار بسط و گسترش خواهد یافت.
  و اما بعد… در نظریه علمی فردریک تیلور (بینان گذار مکتب مدیریت علمی ) با استفاده از روشهای علمی در مدیریت می توان بازدهی اقتصادی منابع در اختیار را به حداکثر ممکن افزایش داد . در این مکتب موضوع محوری مدیریت به چهار بخش برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و نظارت عنوان شده است.
  امروزه اغلب بنگاههای اقتصادی به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار از جمله ” سرمایه در گردش” از نرخ بازده (کارائی) پایین رنج می برند. فقدان مدیریت علمی باعث هدر رفتن منابع شده و زمینه زوال تداوم فعالیت را فراهم می نماید.
  در پایان از برادر عزیزجناب آقای کیوان عبادی که موضوع پایان نامه ایشان بسیار علمی است تقاضا میشود باصبر و حوصله کار تحقیق را به اتمام برسانند . باور کنید موضوع پایان نامه شما آنقدر مهم و با اهمیت است که اگر بنده جای شما بودم حداقل ۵ سال روی این پایان نامه کار تحقیقی انجام میدادم . ارزش کار تحقیقات علمی شما بسیار گرانبهاست . فرصت را از دست ندهید.
  با تقدیم احترام
  میر شجاع حسینی شیوایی
  حسابدار رسمی(CPA) – کارشناس رسمی دادگستری

 2. کیوان عبادی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری هستم
  و موضوع پایان نامه بنده در ارتباط با تاثیر چرخه تبدیل وجوه بر عملکرد شرکت است خواهشمند است در صورت امکان فصل دوم پایان نامه خودتان را برام ارسال نمایید. پیشاپیش از لطف و همکاری شما سپاسگزارم.
  کیوان عبادی

دیدگاه خود را به ما بگویید.