تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۱۲:۴۰ ب.ظ
کدخبر : 308:: بازدید1,374:: بامدیریت:فرهاد نظری

ضرب المثلهای رایج درپاشاکی

ضرب المثلهای رایج درپاشاکی

طرف خو نافَی، فیس کونه

فارسی:یارو باناف خودبادمعده راخارج می کند

کنایه از لاغروضعیف ورنجوربودن کسی می باشد

****
تی گردن ویجه بنه ی

فارسی:اندازه گردن تو رو میدونه

یعنی:مثلا یک حرف بدی روبه کسی زدی ،زرنگی نکردی!یک روزی به سوی او بازمی گردی،واو”تی گردن ویجه بنه ی”

****
پدرکم سیرپوست کند

ریشه:محلی بودکه اگرکسی کارنمی کرد،غذابه اونمی دادند.روزی پدرمهمان دخترش می شودودخترمنزل مادرشوهرش بودکه مادرشوهردختره به پدردختره غذانمی دادوبعدبه اوگفت:پدرکم سیرپوست کندبعدبه اوغذاداد.

****
تی کلّه ذغال بیته؟
فارسی: سرتو روگازذغال گرفته؟
یعنی:کنایه ازگیج شدن

****
طرف خو،خای سه، وامیزه
یعنی:کنایه ازپیرمردشدن کسی

****
فلانی خو،زبان سه، ملجه بیجه
فارسی:فلانی سرزبان خودگنجشک سرخ می کند
یعنی:کنایه از زبان بازبودن وخوش زبانیست

****
بی شط توخوره
فارسی:بدون پوست شاخه بید می چرخد
یعنی:کنایه ازآدمی  که تکیه گاهی نداردوبه دورخودش می چرخد
شط:پوست شاخه درخت بید
****
طرف خو،دم سه، اغوذ شکینه
فارسی:فلانی سر دم خودگردومی شکند
یعنی:کنایه ازآدم خیلی خوشحال

****
مار،ماره خوره
فارسی:مار،مارومی خوره
یعنی:دونفر  که هردوفریبکارند،یکدیگر رافریب می دهند

****
طرف شال چم زنه
فارسی:فلانی مثل شغال رفتارمی کند
یعنی:مخفیانه کارش روانجام میده

****
تی کوین(koin)تیف دره؟
یعنی:آرام وقرارنداری؟
****
کَت کَتاسَ  ای کونه ، مرغونه جای دیگه
قدقدرااینجا میکندوتخم مرغ راجای دیگر
یعنی:اینجامی خوردومی آشامدولی جای دیگرکاروفعالیت می کند
****
اغوز کَلِسَبو ،بَه فچینی
یعنی:تاسن پایینه بایدبچه آورد
****
دست دستِ شوره ،دست ِهم وگرده صورت شوره
یعنی اگربه کسی خدمت بکنی ،فردا روزی هم اوبه توکمک می کنه
****
می شو،بوشو ره،تو روز نوتونیِ شون
یعنی من خیلی زرنگم وراه بلد
****
اسب ره خَش فکونه،سگَ ره واش
هرکاری که می کنداشتباه وازروی نادانی است
****
کناره برنج بونَه ی سوروف هم اوه خوره
****
عروس رقص بلدنیه ،گو خو شوپیر سره ناهمواره
کاری رابلدنبودن وبهانه درآوردن
****
ماره دل به زه ی بنده،زهکه دل به سنگ
مادربه بچه دلخوش است وبچه به چیزجزمادر
****
اسب ، اسب گوی سه رینه
یعنی : پول ، پول می آورد.سرمایه ، سرمایه می آورد
هیچی!  می سگ بومه تی کشه وه میشت
****
یعنی : به خاطر یک چیز بی ارزش باهم دعوا گرفتن
ییلاق مار، ت بزه ، توبومای گیلان کور روبه ره
یعنی  : توجای دیگر ضربه خوردی ، حال آمدی من بدبخت را اذیت کنی؟
****
ای هفتصد نار ماورای ، اوچهارده شاهی
یعنی : کنایه ازضرر وزیان است
****
خاک وراشین ، خاک وراشینه خوسردکونه
یعنی : هرکسی هرکاربدی بکند درحقیقت به خودش بدی کرده است
****
مردای قیض بکوته ، خو،تمن دله بری
یعنی : کسی که عصبانی شود کنترلش راازدست داده وضربه به خودش می رساند
****
منه ، گوله ، یوب دکوتی
کنایه ازجایی که خیلی شلوغ می باشد
****
سگ از سرمای مرده دبو،بوت ای وای می جوانی
سگ داشت از سرما می مرد می گفت ای وای جوانی من
****
از گل چه بدیم تا از گلابش بی نیم
از گل چه خیری دیدیم تا از گلالبش ببینیم
****
آدم خو دسته شال کون ورجه گرمه نکنه
آدم  برای گرم کردن خودش ،ازدم … شغال استفاده نمی کنه
از نو کیسه توقع نداشته باش
****
ندونم او چه مرغانه ای بکوته
نمی دونم او چه کار بدی کرده
****
طرف آغوز دار سه  شوماره
یعنی او در شمردن خیلی دقیق است
****
آب سر جور شو   دبو ،شکفته ابو اتا خونده بو
منظور کاری که انجام دادن آن محال است
****
می سر ببو اسونه گمیج
یعنی سرم از سروصدا دارد خیلی درد می کند
****
شو سیاه وگو سیاه
شب سیاه و گاو هم سیاه
یعنی دلت را به دریا بزن وبی خیال شو
****
خدا خشته به خشته زنه
یعنی  کنایه از کسی است که مثل خود را پیدا کرده است
****
پیچه ره خاش فوکونده سگ ره واش
جلوی  گربه استخوان می ریزند وجلوی سگ علف
کنا یه از کسانی است که کارها را بر عکس انجام می دهند واز روی نادانی
****
یه گوش دره یه گوش دروازه
کنایه از کسی که  سخنی را می شنود ولی گوش نمی دهد که طرف چه گفته است
****
از اسب بکتیم ولی از نسل نکتیم
از اسب افتا ده ام ولی  نه اینکه دارای نسل نیستم
****
اگر خو پیره ندی بو فکر کود ،که کی ایسه مه
اگر پدرش را ندیده بود ادعای پادشاهی می کرد
****
آدم به گفه ، حیوان به لافند
آدم حرف سرش میشود ، حیوان فقط طناب و افسار
****
اینه گ… دمیته آدم ، هفت سال پاکی نداره
کسی که تنه اش به تنه او بخورد ، تا هفت سال پاک نمی شود
****
آدم خولیگه دینه واز کنه
کنایه ازبی گدار به آب زدن  می باشد
****
هرکس بز بره دار سه خوره جیر اره
کنایه از خربزه خوردن وپایش نشستن است
****
معقول خو پیره به دی بو ، چاروق لیگه سگ برده بو
کسی که  خیلی به ثروتش می نازد.و می گویند وضعیت پدرش را دیده بوده که آهی در بساط نداشته
****
کرک کونه داره غاز مرغونه کنه
کسی که پای خود را از بیشتر از گلیمش دراز کنه
****
هر چی ایسه بابا کنه  یه زر نیمه قبا کنه
پسر از کردار ورفتار پدر الگو می گیرد وبکار می بندد
****
سگه ر مرگ ببو شاله ر عروسی
یکی مرد ودیگری به نوایی رسید
****
سگ توله بکوته،گرم گویه ننجه بگور ببرد
پدر ومادری که بچه زیاد داشته باشه ،غذا به خودشان زیاد نمی رسه
****
خودم ندارم بخورم ،ته ره می همره کوبرم
خودم که آهی در بساط ندارم ،تورو باخود کجاببرم
****
سگ،سگه ، سکوته زهکم،سگه
تو هم مثل پدرت هستی ، بتمرگ و بشین یه معنا داره
****
سگ، فه لو کو ،سه زور داره
هر کس تو محل خودش قدرت داره
****
پیچه بوشو لنگرود ،چیشته بیته همه روز
به کسی اطلاق می شود که به چیزی عادت کرده باشد
****
پیتار شکم و هویج خیه
جایی که جمعیت زیاد باشه و جا کم بیاد
****
سینگ ،جلفه ره چی کونه
تو شکمو هستی ،این غذای کم به درد تو چی می خورد
****
سگ پدر نداشتی ،گریه کوته ،عمو خومه
تو که چیزی نداری و مفلسی ،دنبال چیزهای بزرگ و باارزش می گردی
****
هر سر جیرکی یه سر جورکی ده ره
هر سر پایینی یک سربالایی دارد
****
ورزه گوز بکوته کرایه بسوت
کنایه از زیر کار در رفتن است
****
کولاکت نداری بازار شوی موقوف
پول نداری بازار رفتن وخرید کردن برای تو قدقن است
****
اوه ندی، تی تمن بکندی
وسیله وابزار انجام دادن کاری را نداری می خواهی آن کار را انجام بدهی
****
بشو تی کچ برس
برو کارتو انجام بده برو دنبال کارت
****
چوب دو سرنجسه
کسی که نه راه پس دارد نه راه پیش
****
تی کلاه پشم نداره
حرف شما ارزش وخریدار ندارد
****
می گوش گویشار دئنی بو
حرف من راست نبود؟
****
زه ی به زه ی خوشه
بچه دلش به بچه خوش است ،بچه دوست داره با هم سن وسالش بازی کنه
****
نه بیل بزه نه پایه انگور خوره سر سایه
نه چک زد و نه چونه عروس برد به خونه
بدون زحمت ورنج به مقصودش رسید
****
زن نبر بچه کونه کلا پیشه رچه کونه
ازدواج نکن که دور و برت پر ازبچه می شود

باتشکرازهمکاری پیمان،حمزه شرفی پاشاکی،پرویزنجات پاشاکی،سردار افراخته پاشاکی  که درارسال بعضی ازضرب المثلهای بالازحمت کشیده اند

«مطالب مرتبط»

۸ دیدگاه

 1. محمد رضایی گفت:

  سلام جناب آقای نظری،بسیار سپاسگزارم از این سایت و زحمتهای فراوان شما

 2. یه گوشکجانی گفت:

  زیبا بود تجدید خاطره شد

 3. زهرا قنبری اصلی پاشاکی گفت:

  بسیار عالیییییییی بود

 4. حسین محسنی گفت:

  خیلی خوب بود ممنون این کارتون باعث میشه فرهنگ پدرا و مادرامون حفظ بشه .بازم از این کارا بکنید

 5. Mohammad Navan maghsoodi گفت:

  ممنونم از دایی عزیزم كه این سایت را واسه ی تمام كسانی كه در روستای پاشاكی زندگی می كنند ساخته تا نام این روستا در تمام شهرهای ایران زنده باشد از تمام كسانی كه در ساخت این سایت به دایی گلم كمك كرده اند واقعا سپاس گذارم
  محمد نوان مقصودی
  از لاهیجان

دیدگاه خود را به ما بگویید.