تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۱۲:۴۱ ب.ظ
کدخبر : 305:: بازدید794:: بامدیریت:فرهاد نظری

ترانه های کهن درپاشاکی

ترانه های کهن پاشاکی

عجب ماهی بلند،ماه پاره ای شیر / خبربردند،می یاره می خوره شیر/
تفنگه پرکنم بادانه ی هیل / پرسان پرسان،شوم سرمنزل شیر/

عجب ماهی بلندی،آسمانی/ نکن غمزه ،تومی یاره نمونی/
نه قد داری نه قامت نه جوانی / نه به مثل یارمن،شیرین زبانی/

پس پاچال نشستم حالت بد / بدیدم نازنین آمدورفت/
سلام گفتم حواس اوشدوپرت /به مثل ابر وباران آمدورفت/

اناره دار واره،موچی نتونم /عزیزجون باغ داره ،مو دی نتونم/
صدوپنجاه تومن اوباغه هینم /اوباغه کت کنم ،می یاره دینم/

انگشترطلایی نقره ای گوه /مراچه وعده دادی ای دروغگو/
تی وعده سه روز وسه ماه، بمونس/ تی یاره بی وفا بو،موندونس/

پسر:
نیار ونازنین ،می ریزدندان /// زعشق تومرابردندبه زندان
دختر:
تن پیرهن فروشم ،گوش گوشوار/// نمی زارم بمانی بندزندان
پسر:
عاشق شوق،بندزندانه نترسد /// عاشوق چه یه ماند؟گرگ گرسنه
هیاهویی که چوپانه نترسد

صبح سحرکه رفتم درلب جو/// بدیدم دختری دست می شورد رو
که گفتم دختری!سوغات من کو؟/// دودست تعارف کندیک جفت لمبو

سحر راهان دوتاشد،وای برمن/// نگارازمن جداشدوای برمن
نگارازمن جداشدرفت به غربت/// به غربت آشناشدوای برمن

مسلمانان سرانجام گم بکوتم/// صدف دندانان راگم بکوتم
صدف دندانان قفل کلیده /// کلیدباغ شاهان گم بکوتم

اتاق خالی کردم توبیایی /// نمدپرقالی کردم توبیایی
دو دست دارم دوفنجان طلایی /// شب وروزانتظارم توبیایی

مسلمانان غریبم درولایت /// ستم برمو، بوما بی نهایت
الهی دارم ستم گران بمیرند /// مراروبت کشد،برم ولایت

شویاره بگوگذشتم ازتو /// هزاران حرف خلوت داشتم ازتو
نقل بادام،بوبوم،بغل یار /// توقابل خری،خرقابل تو

دس درازکونم اغوزخونی /// دل وسیاه کنم یاره،تی خونی
کاردشمشیر،ده وستم ترکمانی /// جنگ کافربشوم،یاره توخونی

تونارنجی ترنجی،دلبرمن /// توآقادختری تاج سرمن
بشویته یاره ببرازبهترمن /// تورو، تی یار،به قربان سرمن

پسر:
گلی خال وگلی خال و گلی خال /// بیابوسه بدم یابوکنم بار
دختر:
الهی توببی نه تی یابو /// می جداد نکوته همچنین کار

منه کارت طلام پیازنگیرم /// موهرقلم نیم جوهربگیرم
دختربچه رامن یاربگیرم /// به هرسگ بچه رامن یارنگیرم

انگشتری طلایی،تنگ چرایی /// نزدیک همساده ای،قهرم چرایی
آخه،قهری بیاآشتی بکنیم /// میان رختخواب کشتی بکونیم

امروزچهارشنبه بو،چهارده هوموما /// نیت کردم بنشینم سرراه
نیت نکن،ننشینی سر راه /// تی خدمت رسم امروزتافردا

مسلمانان مرایارطالع دینه /// روزگارخدا راچاره دینه
دام برکوه بتیم ،سالی به دریا ///یقین دونم دامه مرغ طالع دینه

سواسره بشوم مالون رچچه /// یته دختربدیم حسن گاچه
حسن حسن بیه شره کوتاه کن /// که دخترحلیمه همراه ما کن

سفیدپیراهن وازم،درازه باله /// تی دنبال بنی،می آخ وناله
مگه می آخ وناله تونترسی؟ /// چرابادیگران دوستی ده وستی!

می دل دره،زمزه مه ای دربارم /// هیته معطل ببوم،سننر درآرم
روغن تهیه کنم،آردی درآرم

بومم تاشیمی بلته سر،باپای خسته /// منه صلاح نزه موخیلی خسته
موکه بی قراربوم،تو به بدونی /// موکه آشفته حال بوم،تو به بدونی

گل وسرخ وسفید،می ارغوانی /// فراموشه کوتی تامی توانی
اول غنچه بزه ی عطری ندابی /// الان عطری بزه ی بادیگرانی

آب مونم به هرکوچه روانم /// گل مونم،به دست ناکسانم
گل باشم،لبانم دارچینی /// حیف حیف گل،ناکس بچینی

باتشکرازخانم شفیعی ،خانم منصوری وخانم رشیدی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.