تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۸:۰۹ ق.ظ
کدخبر : 292:: بازدید471:: بامدیریت:فرهاد نظری

درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی

درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی

درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی

مرحوم کدخدامحمدقلی شبدینی متولد۱۲۷۰ ودارای سه برادرکه عموی آنها مشهدی قاسم ملائی بود واصل بن چاق، ملائی بودند.یعنی دراصل فامیلی اولیه آنهاملائی بود.وحرفه اش ابتدانجاری بوده که ازپدرمرحومش احمدشبدینی فراگرفته بود.بعدها به شکسته بندی روی آورد.علت روی آوردن وی به حرفه شکسته بندی این بوده که روزی اوست جهانبخش ملائی برای مداوای پای شکسته،دکتری را بااسب ازشهری به پاشاکی می آورد،که بعد دکترمی گویدکه رفت وآمدبرایم مشکل بوده  و یکنفرآدم زرنگ می خواهم که به اوشکسته بندی رایاد داده که به جای من به مداوابپردازد.وکدخدامحمدقلی که درآن زمان نوجوان بود انتخاب شدوکم کم درشکسته بندی وبازوبسته کردن ودرمان رگ به رگ استادشد.یادم می آید(به نقل ازفرزندآن مرحوم)درآن زمان چانه ی یک خانمی دراثرحادثه درمی رودکه پدرم معالجه می کندوهمچنین از اطراف پاشاکی نیز افرادی برای معالجه به پدرم مراجعه می کردند.کدخدامحمدقلی بعدازنجاری به خواربارفروشی روی آورد.ودرکنارآن مسئول شورای آن زمان نیزبود.

به نقل ازفرزندان مرحوم بختیارشبدینی پاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.