تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۸:۲۲ ق.ظ
کدخبر : 290:: بازدید309:: بامدیریت:فرهاد نظری

اثرجایگزینی کنجاله کانولا- طهمورث صدیقی پاشاکی

اثرجایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله سویارعملکردجوجه های گوشتی
چکیده:این آزمایش به منظوربررسی امکان جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کانولا به عنوان یک منبع پروتئینی درجیره درجوجه های گوشتی باوبدون استفاده ازآنزیم کربوهیدراز وتاثیرآن برعملکردجوجه های گوشتی انجام شد.دراین آزمایش سیصدوبیست قطعه جوجه ازنژاد آربوراکرز به صورت فاکتوریا ۲*۴درقالب طرح کامل تصادفی باچهارتکرارمورداستفاده قرارگرفت.فاکتورهای اول ودوم به ترتیب شامل مصرف آنزیم درمقابل صفروهفت صدم درصدوجایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله سویادرچهارسطح صفر،سی وپنج،هفتاد،صد درصدبودند.جوجه هاباجیره های متعادل براساس مقادیرتوصیه شده انجمن ملی تحقیقات (NRS)تغذیه شدندونتایج آزمایش نشان داد که استفاده ازسطوح مختلف کنجاله کانولا تاثیرمعنی داری برخوراک مصرفی روزانه نداشت.وزن روزانه وضریب تبدیل غذایی درتیمارداری صددرصدکنجاله کانولااختلاف معنی داری راباسایرتیمارهانشان داد.(p<0/05)براساس نتایج حاصله افزودن آنزیم به جیره غذایی اثرمعنی داری برپارامترهای موردبرسی نداشت.همچنین اثرمتقابل معنی داری بین آنزیم وسطوح مختلف کنجاله کانولا برعملکردجوجه هامشاهده نشد.نتایج حاصل ازین تحقیق نشان داد که جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله سویا تاسطح هفتاد درصدبدون تاثیرمنفی درعملکردجوجه هاامکان پذیرمی باشد.

طهمورث صدیقی پاشاکی-محمودشمس شرق-مجتبی آهنی آذری-آشورمحمدقره باش

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.