تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۶:۵۱ ق.ظ
کدخبر : 279:: بازدید425:: بامدیریت:فرهاد نظری

فیض اله قسمتی زاده

فعالیتهای آقای فیض اله قسمتی زاده

این جانب فیض اله قسمتی زاده پاشاکی متولد۱۳۲۴ درسال۱۳۴۷دربازارپاشاکی مغازه سوپرمارکت بازنموده وهمزمان دارای چندشغل بودم،ازجمله تعمیرات رادیووتلویزیون وهمچنین آوردن موتوربرق که بیش از۱۰۰خانوارراتحت پوشش قرارداده وبرق رسانی نمودم وباآوردن دستگاه شارژباطری ولوازم صوتی وتصویری درآن زمان مردم پاشاکی را باداشتن این رسانه شادنموده که خاطره فیلم دلیران تنگستان وتلخ وشیرین راهنوزهم قدیمی هابه یاد دارند .درسال ۱۳۶۰بنده مسئول هیئت امنامحل شدم وبرای اولین بارآب آشامیدنی به نمایندگی آقای خیرخواه وبه کمک اهالی محترم آورده شد.همچنین به کمک افرادپیش کسوت محله تهیه زمین رایگان جهت ساخت مرکربهداشت وتهیه زمین برای ساخت مخابرات به مساحت ۴۰۰۰متر را اجرانمودیم.البته درانجام این پروژه انتقادهای زیادی شد،اماباصبرومقاومت انجام پذیرفت .درپایان خداراشکرمی کنم  که درآن دوران چندساله کار چشمگیربرای محله خود،پاشاکی انجام داده ام.

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.