تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۶:۴۸ ق.ظ
کدخبر : 276:: بازدید334:: بامدیریت:فرهاد نظری

یادی ازمرحوم گل آقامنصوری پاشاکی

یادی ازمرحوم وفعالیتهای گل آقامنصوری

یادی ازمرحوم گل آقامنصوری پاشاکی

مرحوم گل آقامنصورقناعی پیشه اش نجاری بوده واین فن راازپدرش یادگرفته بود.وی نجاری خانه های دوطبقه رابرعهده داشت،ازجمله نجاری منزل خودش ،کدخدامیرزاآقا،مشهدی غلامرضا،مشهدی رحمتعلی شبدینی و…همچنین ساخت خانه های دوطبقه در روستای فشتال رانیز برعهده می گرفت.دردرست کردن دروپنجره که ازچوبهای جنگل بود،لمپه،آلات چوبی برای شخم مزرعه نظیر گاجمه ،پیش کابل،وردونه همچنین چل وفرم برای خشک کردن چای(توضیح بیشتر پایین صفحه)نیزتبحرداشت.لازم به ذکراست که وی همکاری به نام اوست نوروزداشت که باهم درطی شش ماه یعنی بهاروتابستان به امرخانه سازی مشغول ودرپاییزوزمستان انباربرنج (محل نگهداری برنج )که ازچوب آزادبود واوست صندوق(برای بردن ونگهداری جهازعروسی)می ساختند.آن مرحوم بعدازنجاری به علت کهولت سن فقط به ساخت دروپنجره وکمددرمغازه اشتغال داشت.یادش گرامی باد.
چل : به دلیل اینکه درزمانهای قدیم چای خشک کن نبودازفرم استفاده می کردند،که به صورت قفسه های شبیه یخچال ومربع مانندداشت و آجرخام راتا یک مترمی چیدند یعنی ارتفاع آن به یک مترمی رسیدوفرم روی آن قرارمی گرفت وزیرآجریک تشت ذغال گذاشته وداخل قفسه های فرم ازتوربودکه روی آن کاغذگذاشته که چای نریزد.که درآن زمان مرحوم نظرباقری،رمضان کریمی،میرزااحمدمنصوری،عیسی علی کریمی و…دارای باغ چای بودند.وبرای اولین باررحمتعلی منصوری پدرمشهدی محمدمنصوری که بهداشت حمام را آورده بودبعددستگاه مالش چای را آورده که محل آن بغل سل بود.

به نقل ازفرزندآن مرحوم آقای مشهدی علی آقامنصوری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.