تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۵۵ ق.ظ
کدخبر : 262:: بازدید415:: بامدیریت:فرهاد نظری

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ل م ن و ه ی

گویشهای محلی پاشاکی

لمه لس = درسایه برنج رشدمی کندولی خوشه نمی زندوسربرنج راجهت رشدمی برند

لالیم اوه = آب ولرم

لو = بوته خیاروهندوانه

لوچه زن = پشت چشم نازک کردن

لاگنئن = تکان دادن گهواره برای خواباندن کودک

لمسه خوردن = مثل فنرارتعاش پیداکردن

لمپه = تخته کوبی سقف خانه ها

لچر = كسي كه ظاهر كثيف داشته باشد

لاک = ازتراشیدن درخت کهنسال درست می کردند برای بردن نشاازخزینه

لعشه = رعشه

لاچ کردن = نقش ونگارکردن

لوکوتن = ریسیدن تارهای گالی جهت حصیربافی

لابه دان=عنکبوت

ليسك = جايي كه سري مي باشد

لاکو=دختر

لاك = وسيله اي براي خشك كردن چاي

لاسو = خميري

 لیگ = پا

لچر = كسي كه ظاهر كثيف داشته باشد

مازی= میوه درخت بلوط

موقوف ببو = از دنیا رفت

میش= قارچ

منده= گوساله

مه لین= مار

مندل اوه = آب برکه وآبگیر

موجما = سینی

مچه = لب

مه توی ره = پوزه

متازی آمئن = به تنگ آمدن

مچول = خرفت،ابله

مرگ خو = خواب عمیق وسنگین

میل میلی = راه راه ،خط خطی

مچه= لب

ماشه= گیره ای برای جابجا کردن ذغال کباب

میل= سیخ  کباب

می می جی= می گردی

موسترا= جای=اوریز=دستشویی

مه شل= خواهر پدر بزرگ یا مادر بزرگ

موشورفه= آفتابه مسی

ملجه= گنجشک

ما میش = عضوی از بدن که پهن شده باشد

مری فیه = بحث

نم کار= کاسه گلی

نجق زدن = سو قول دمه

نمیرا = ولی اما

نانجه = آرزو

نیم تنه = کت

ناک دال = چانه

ناسوس = تلمبه

ن = شپشک برنج

نرخه = كوزه اي كه در آن از ماست كره مي گيرند

وه سه خوس = بگنس = تنه خورد

وینه زیک = آب دماغ

واستن = اشتهاداشتن

واخوب = هوشیار،نه خواب نه بیدار

وئوج = بباف

ویریسئن = برخاستن

وبیجکه = گوشت ریزشده رادرتابه سرخ کردن ،نوعی خورشت

وئبین = بریدن

ورجین = قطعه قطعه کردن چوب

وسه = اگر زنی چنددخترپشت سرهم می آورد اسم پنجمی یاششمی را وسه می گذاشتند

وراشین = به هم زدن مایعات

وی we= درخت بید

ورنیال = کندکمر= دامنه تپه ای

ووشتن = بیرون آمدن چشم ازحدقه،پریدن زبانه تله

واتوره گوتن = هذیان گفتن

واپیته = کچ،پیچیده

واشکنئن = پیچاندن دست وپای کسی

واسازکردن = تبانی کردن

وترکنئن = تکه پاره کردن

وئمیتن = گشتن

ووئی voy= زن داداش

واشون = ستون های سقف ایوان

واکتن vakatan= خسته شدن

ورزآمئن = خوشه بستن برنج

واجورداشتن = خوش پخت شدن برنج

ووئشتن = دررفتن

وینه گوشه کرده = خوروپف کردن

واچستن = سردشدن

وارش= باران

واشون = ستون چوبي منازل قديم كه روي چوب ديگر كه نال مي گفتند استوار بود

ویریس= طنابی که با ساقه برنج درست می کنند

ور وره= گشاد

ور وند = طناب مخصوص بستن نوزاد در گهواره كه با كاموا بافته شده بود

وو زن= نوعی دام برای شکار کردن

ور سس= پاره شد،باز شد

والیشت = لیس زد

والی  والی سه= آب نبات چوبی

وا  وی لاسکس= شل و ول

ووتن= دوختن

واز = پرش

وو روت = جمع کرد

وامیج = بگرد ، پیدا کن

وابیجکا = جغور بغور  ،نوعی خورشت می باشد

واتیره = پرت و پلا

 ولگ = برگ

 واویشه = سوت زدن

 وه چی = بازکرد

وير = مسير گذر در عرض رود خانه

ویر جلفه = اوضاع خرابه

هه لوچین= تاب بازی

هه لی دشکی نی= با آلوچه درست می کنند

هه لی وش=کوت کوته

هیتن= گرفتن ، خریدن

هوا دپیته = هوا دم کرده

هفته بیجار =ترشی مخلوط

هریال = چلوار،پارچه سفید

هه لوله= با طناب و دو عدد چوب  جایی برای خواباندن نوزاد درست می کردند

هی ته = اینطور

هه لو شور = شستن لباس

هیشته = کنه،نوعی حشره

ی ورک = کج

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.