تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۳۲ ق.ظ
کدخبر : 254:: بازدید277:: بامدیریت:فرهاد نظری

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ص غ ف ق

گویشهای محلی پاشاکی

صیقل دکان = مغازه آهنگرها

غوزه= جای کش بیجامه

 غوز قون= دیگ غذا پزی

فکال اوه =  پس مانده آب برنج زارها

فکال اوه خور = برنج زاری که ازگذرگاه آب رودخانه دورباشد وازپس مانده آب برنجزاردیگران بهره گیرد

فشکل اوه = آب برنج،درکوهستانهافشکل اوه رابه سگ وگاوتازه زا وگوساله می دادندودرجلگه هابرای درمان کچلی بکارمی بردند

فشکسن = گیرکردن آب وغذادرگلو

فیلی = آب دهان

فاکون = اطاقک کنارخانه های روستایی

فودوشتن = مکیدن

فتوسئن = تابیدن نور خورشید به جایی

فچالسن = چلاندن ودرآوردن آب لباس شسته شده

فل سوت = چوب سوخته شده وشلتوک سوزانده شده

فل = شلتوک برنج

فوقوتن = حمله کردن به کسی

فچیمسن = خم شدن ودولاشدن

فرازکوتن = تیزکردن داس

فودوتن = دوختن

فارسین = رسین به کسی

فوکوتن = ریختن

ففه = ریه

 فی لوزن = آویزان

فشكل او = آب حاصل از شسته شدن برنج

فدق = بخور

فی تیر =  زبر وزرنگ و شلوغ

 فیچین = جمع کن

فیچین فیچین = خانه تکانی کردن

 فوخوس=بختک

فگردس = برگشتن وافتادن چیزی

فوچورده = غمگین وناراحت

فترکس = تنه زد

فکالس = ریخت

 قیل نهار= صبحانه

قادره= کاسه

قوراب زن = لافزن،چاخان

قند لک= جای شکستن قند

قورميش = غنچه

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.