تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۳۱ ق.ظ
کدخبر : 253:: بازدید430:: بامدیریت:فرهاد نظری

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ج چ ح خ

گویشهای محلی پاشاکی

جوکول= برنجی که هنوز نرسیده درو می کنند وبعد از آماده کردن به آن

شکر اضافه نموده ودر مجلس عروسی استفاده می نمایند

جانه شیر = آب تنی

جوت = کسی که لکنت زبان دارد،الکن-گویندتخم کبوترولاک پشت برای درمان لکنت زبان نافع است

جغل مغل = بچه ها

جوکول کوی jokol koy = حشره ی سبزشبیه دانه ی برنج سبزکه هنگام خوشه بستن برنج شبها دورچراغ می گردد

جیجه = زخمی که پوستش کنده شده

جا کوه= وسیله ای برای جدا کردن جو برنج از چوب می باشد

جانسه= وسیله ای برای جدا کردن پوست جوکولُ از چوب می باشد

 جلفه= جایی از رود خانه که خیلی گود باشد

جیف= جیب

چنگه = وسیله ای برای برداشتن کوزه ازچاه

چاکوتن = آرایش کردن

چونچو = وسیله ای برای حمل بارزبیل،دسته زبیل رابه دوسرچوب که چونچو گویندمی آویزندوتاچندسال پیش که وسیله حمل موتوری کم بود،درایام تشکیل بازارمحلی چون کش هابارهاراازیک منطقه به منطقه دیگرحمل می کردندودورداخل شهربهترین وسیله حمل خربزه وهندوانه وسایل دیگربود

چون کش ها = افرادی که باچونچوبارحمل می کردند

چاچول باز = آدم حقه باز

چوس نفس = پرچانه

چوچه = پستان

چل تاس =  چله تاس

چیری زاک = جوجه ی مرغ

چیکال = پنجه

چاشت خو = خواب بعدازناهار

چاکون واکون = آرایش کردن

چکره شل آه بئو = اززانو به بالا بدنم بی حس شده

چئوری chori= زمین بایر

جغله = بچه

جینگیر مینگیر = دعوا

جي جي = زخم وپينه

چكله = وسيله اي كه با آن گل را جابجا مي كردند

چلیک= باک نفت

چل فشور = میکروب درزیرناخن یازیرپوست جمع شودوآماس یا ورم کندمی گویندچل فشور

چاروق= نوعی کفش پلاستیکی

چمیش= کفش چرمی بوده که گاهی زیر آن را از چرم وگاهی از چوب می ساختند

 چوچاق= گیاهی است وحشی که از برگهای آن برای درست کردن

 ترشی و معطر کردن  آب دوغ استفاده می کنند

چپر= نوعی دام برای گرفتن پرندگان در زمستان

چلارو= بیلی که برای شخم زدن زمین بکار می بردند

چچ= نوعی خزه روی تنه درخت

چوپور=دنده های سینه

 چندر=چغندر

چیل= زمین گل آلود

 چا شپره =  تا جایی که سقف خانه را از ساقه برنج  برای جلوگیری از باران وبرف پوشانده اند

چونكش = فردي بود كه چوبي  روي كتف خودبا دو زبيل در دو طرف آن براي حمل بار استفاده مي كرد

چوکول = با شصت دست روی سر می زدند

چکچی = وسایل

 چوچار = سوسمار

چرم گل = كود حيواني

چلوس = شدت سرماي يخ

چوله = واحد شمارش هيزم

چپرتو = ريختن چيزي به صورت نامنظم ، پخش كردن

چاربدار = كسي كه با اسب برنج  حمل مي كرد ،از شاليزار به منزل مي آورد

چت = بي ارزش ،پوكحاج حاجي= پرستو

خاخاشی = آشغال

خاش والیس = چاپلوس

خوکاره= ماهی تابه

خالی واش= نوعی سبزی که خورشت درست می کنند

خلاسینگ= قلاب سنگ

خول فه نون= نانی از آردبرنج که از دانه شنبه لیله هم استفاده می کردند

خرسه= زالو

خوج=نوعی گلابی

خنده دشكين = بلند خنده كردن

خوماسته = مجبور واجبارکردن

خرشه= اولین شیر ، بعد از زایمان گاو

خش= کیاهی برای درمان به صورت ضماد

خاش = استخوان

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.