تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۳۰ ق.ظ
کدخبر : 252:: بازدید319:: بامدیریت:فرهاد نظری

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف الف ب پ ت

گویشهای محلی پاشاکی

آپچین= مشما

آغوزسیل = پوست گردو

اجار= ساقه باریک وخشکیده چوب

اقه aga = پدر

اشکالو = نوعی هلو

اوکنوس= ازگیل شورگذاشته شده،ازگیل تقریبارسیده وسفت رادرخم یا دبه ریخته وکمی نمک همراه باآب به آن اضافه کرده وباپارچه درخم رامی بندند.ازگیل یاکنوس سفت پس ازمدتی پخته وآبدارونمکین می شودوتاچندماه بعدآن راتروتازه باگلپرمی خورند

اوشته تر= آنطرف تر

الش alash= ازسرانگشت میانی تاآرنج رایک الش گویند

اشپل پا = ماهیچه پا

ابوشکه = پنجره

اجیک= حشره ای که درسطح اب به آسانی حرکت می کند(شیطونک)

 ایوارده = خیلی وقته

او لاکو= لاک پشت

اربه = نوعی میوه همانند خرمالو اما خیلی ریز

اقوز= گردو

 ابراق= آفتابه

ارسو = اشک چشم

بام دار= چوبهایی که در ساختن سقف خانه بکار می بردند

بوماسته = ورم کرده

بپوچ = بپز

بیچاسته = سرماخورده وسردش شده

بچین بچین = پابه ماه و وقت زایمان

بورگوده = خارزار،انبوه بوته های خار

بالش= تمشک و متکا

بل= شعله آتش

بالکش = نوعی شنا

بلته = در ورودی باغ یا حیاط

بیز= پاشنه پا

برار= برادر

بچسته = سرد شده

بیجار= شالیزار

براسون= پایین چهار چوب در

بلا رس = پاره شد

 بکالس = ریختن چیزی

بکت = افتاد

ببیشت = سرخ شد

بیلی = اردک

بلته = دروازه چوبی

بوله = وسیله ای برای له کردن زمین شخم زده در باغ

پالفه = محل بستن اسب وگاو

پیله کوت = پر رو

پاپلوس= سیگار

پاچ = کوتاه قد

پاچیک = با پنجه پا زدن

پیتئه بو = تاب برداشت

پیته زن = کهنه ای را درسوراخی چپاندن

په بیزگیره ی = خرچنک

پلت ولگ = کنایه ازآدم دورنگ

پیل چیکال =   دست ودل باز

پامه دور= گوجه فرنگی

پیچا کوته = گربه

پیتار= مورچه

پاتنگ= استفاده از تنه درخت برای کندن پوست جوبرنج

پورد= پل چوبی

پابیز گیره= نوعی مار آبی که پاشنه پا را در آب دندان می گیرد

پاپو تی تی= گل شیپوری سفید رنگ

پلا سنجه=سنجد

پنیرکوه= گیاهی که از برگهای آن

 برای درمان بیماری بکار می برند

 پاکوته = توپ

پرکله = یک دست لباس

پو لیس = وی‍ژگون

پیل له = بزرگ

پابزار = کفش

پیشه = جز وسایل گهواره  کودک بوده که  یک سر آن به آلت کودک و سردیگر  به ظرفی که گهواره داشته

و به آن کدیج می گفتند نصب می شده تا ادرار کودک را به ظرف انتقال دهد

تلار= بالکن خانه

تسه دار= درخت توسکا

تبیجه = ازتراشیدن درخت کهنسال درست می کردند وسیله ای که برنج را در آن قرارمی دادندو…

تام زدن = ساکت شدن

تونگ = النگو

تیج = برنده،تیز

تکس تکس takas takas= پاره پاره

تی تیل = پروانه کرم ابریشم

تته رچ = پشت سرهم

تک = پهلو

تلیف = آستین

تومون قوزه = لیقه ی تنبان

تمبیر = داروی نظافت

توی نین = داغ کردن شیر و…

تی تی= شکوفه زدن درخت

تیکال = گم شدن

تک= پهلوی بدن

ترف= ترب

توج= میوه به

تمن=بیجامه

تتلاس= سنجاقک

تشک = هسته

تاس=کاسه

تلاشه= برش های هیزم

توم بیجار=خزانه برنج

ته شه= جایی ازرودخانه که اصلا گود نیست

 تی لینگ = ادای طرف را در آوردن

تولوس = شدت سرمای یخ وشفافیت آن

تس پلینگ = آفت

تم ثال = ضرب المثل

تکس تکس =تکه تکه

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.