تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۶:۲۱ ق.ظ
کدخبر : 248:: بازدید333:: بامدیریت:فرهاد نظری

وامل بازدارنده فعالیتهای تحقیق وتوسعه-مانداناعاشوری پاشاکی

عوامل بازدارنده پیش روی فعالیتهای تحقیق وتوسعه درواحدهای تولیدی وارائه راهکار

دردنیایی که کلمات جدید همچون مدیریت کیفیت وبهره وری ، مدیریت دانایی،مدیریت برمبنای قیاس سنجی …برسرزبان اساتیدفن است شبیه سازی فرایندهای تولیدی درکشورهای توسعه نیافته ویادرحال توسعه باکشورهای توسعه به تنهایی برای رسیدن به اهداف فوق کافی نیست.مدیران باید دردرجه اول دانش ومنش برخورد بامسائل رادرخودشبیه سازی نموده وسپس به ابزارهای روی آورندکه گسترش دهنده این منش درجهت دست یابی به اهداف جهانی شدن باشد.یک نگاه کلی برمشکلات کنونی وطرزبرخوردمدیران کشورهای درحال توسعه بااینگونه مسائل به راحتی می تواندپاسخگوی بسیاری ازسئوالات درزمینه علل وعوامل عدم پیشرفت این واحدهادرمقایسه بامشابه خود درکشورهای پیشرفته باشد.

آنجاکه صحبت ازجهانی سازی واطباق معیارهابااصول واستانداردهای بین المللی می شود.مباحث رشدوبسط بسترهای مناسب جهت خلق ،کسب،حفظ وتوسعه دانش درواحدهای مختلف به میان می آید.قیاس سنجی های مختلف نشانگراهمیت عوامل زیردرفرایندهای گوناگون صنعتی وتحقیفاتی میباشد.

عامل اول تحقیقات، دوم مدیریت وسوم آموزش که تمام این عوامل منجربه اصل اساسی مشتری مداری می شود.چه دریک واحد تولیدی آنچه تعیین کننده وضامن بقای واحداست رضایتمندی مشتری می باشد.ارتباط وفصل مشترک مشتری وتحقیق وتوسعه درمیزان تولیدوکیفیت محصول آشکارمی گردد.

درکشورهای پیشرفته که هدف نهایی ،تولیدبیشتر،کیفیت برتروحداکثررضایت مشتری می باشداهمیت تحقیق وپژوهش ازآنجانمایان می شود.که بودجه های اختصاص یافته به این امرمبالغ کلانی رادربردارد.

این کشورها هم برای تحقیقات وهم برای مدیریت پژوهش مدار، سیستم ونظام فکری وعملی به وجودآورده اند.نظام پژوهش وتحقیقات عامل رشدوپیشرفت است.بلایدسیستم های لازم برای تحقیقات به وجودآورد.درغیراین صورت بایدشاهدفرارمغزهابود،نبایدسیستم به گونه ای باشدکه نیروهادفع شوند.بازوهای قدرتمندتحقیق وتوسعه نیروی انسانی متفکروخلاق است، پس مهمترازنظام تحقیقات ،نظام مدیریتی است که مبتنی برتحیقات وپژوهش همگانی بوده وبه خلاقیتهاارج نهد.

متاسفانه درکشورهای درحال توسعه وتوسعه نیافته برطرف نمودن مشکلات پیش آمده درکمترین زمان ،همواره بیش ازدوراندیشی وارائه راهکاردر درازمدت موردتوجه بوده است.مشتری مداری آخرین ویاشایدیکی ازنادرترین مسائلی باشدکه مدیران به آن توجه می نمایند.بی توجهی به مدیریت ، دانایی ومدیریت قیاس سنجی یکی ازبزرگترین مشکلات این کشورها ست.برای بسیاری ازمدیران واژه تحقیق وپژوهش کاملا بیگانه وبعضایک عنوان تجملاتی به شمارمی رود.بااین وجودهمواره دیده شده است که آنگاه که پای سخنگویی وسخنوری به میان می آیدبه لحاظ تشکیل سمیناروارائه راهکارهای تئوریک وکاملاغیرعملی وصرف وقت وانرژی درمسائل دست نیافتنی …گوی سبقت راازرقبای توسعه یافته ربوده اند.درحالی که آنچه حائزاهمیت میباشد،بررسی مسائل ومشکلات موجودوارتقاءسطح دانش مدیران درجهت برآوردن نیازهای آتی واستفاده ازنتایج درسایرپروژه هاومواردمشابه می باشد.

دردنیای امروز،آموزش به معنای دراختیارگذاشتن ابزارنیست ،بلکه آموزش شکوفاکردن توانمندیهای ذهنی وخلاقیت است اگراینهاشکوفاشوند.افرادخودبه دنبال دانش ابزارهامی روند.اماتنگناها ،عدم توجه به مسائل فوق الذکربزرگترین مانع دربرابرفعالیتهای تحقیق وتوسعه است وبدترازآن الگوبرداری نادرست ازکشورهای توسعه یافته.درکشورهای توسعه نیافته کارتیمی به تقلیدازکشورهای توسعه یافته تبلیغ می شود.امانه به هدفی که درآنجامورداستفاده قرارمی گیرد.دراینجاکارتیمی یعنی کسی که همواره دم دست باشد،تاکوتاهی هاوتقصیرات رابرگردنش بیندازند.

دراینجاکشورهای توسعه نیافته ویادرحال توسعه توجه به بسترسازی برای ارائه راهکارها وروشها موردنظرقرارمی گیرد امانه به منظوررفع مشکلات آتی بلکه به جهت شب شدن امروز،به گفتن اینکه چوفرداشودفکرفرداکنیم.

دراینجاتوجه به موانع واشتباهات گذشته موردنظراست امانه به منظوررفع موانع وجلوگیری ازتکراراشتباهات بادوراندیشی وبرنامه ریزی مناسب ، بلکه به جهت یافتن مقصروسرچشمه مشکلات کنونی برای تخریب دانش واندیشه آنکه درچندصباح پیش برمسندمدیریت نشسته بود.

اینجاهرازچندگاهی درپی حادثه ویااتفاقی همه به یاداین کمطلب می افتندکه بیاییدانواع واقسام ستادهای بحران و… راترتیب داده وفقط بگوییم که چراچنین شداماکسی به این نمی اندیشدکه چه کنیم تافرداروزی شاهدچنین اتفاقات وحوادثی نباشیم

دانلود کل مقاله

مانداناعاشوری پاشاکی – فلوربهروزشادشکرت مجتمع گازپارس جنوبی واحدR&D

«مطالب مرتبط»

۵ دیدگاه

 1. مصطفی داداشی گفت:

  سلام.خانم عاشوری فکر کنم من و شما تنها نفراتی هستیم که اینجا میام.

 2. با سلام.هربار به سایت پاشاکی سر میزنم نا خود آگاه میام اینجا.خوشحال هستم مطالب شما رو میخونم .اما دوست دارم کمک کنیم حرف و نظرات خودمان به مر حله عمل برسونیم.
  منظورم این نیست.یک شبه همه چیز و انجام بدیم بلکه با حرف و پیگیری نتایج بدست امده رو بدانیم.در ضمن خانم عاشوری شما که تبحر در زبان خارجی دارید.صددر صد زحمات زیادی کشیدید.بیان همین و به هم شهری و هم زبانامون یاد بدیم.شاید خیلی استعداد های دیگه هم دارید.که نهفته هستندو بیان شکوفا کنید.

 3. مصطفی داداشی گوکه گفت:

  خیلی جالب بود.خوشحال شدم توی پاشاکی آدمای با سوادوجود داره.

 4. ماندانا عاشوری پاشاکی گفت:

  با سلام
  لطفا” از موسیقی پاشاکی هم صحبت کنید.
  من بالاخره موفق شدم فارسی بنویسم!!!!!

 5. ماندانا عاشوری پاشاکی گفت:

  سلام،
  از اینکه اینقدر کامل عکس‌های عزاداری‌های محرم را گذاشته اید بسیار ممنونم، حسابی‌ من را بردند به اون قدیم قدیم ها، راستی‌ هنوز هم ظهر عاشورا اهالی پاشاکی عزاداران را مهمان صفا و صمیمیت خانه‌هایشان میکنند؟ یادش به خیر، شیرین خورشت، … .

دیدگاه خود را به ما بگویید.