تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۶:۲۲ ق.ظ
کدخبر : 247:: بازدید209:: بامدیریت:فرهاد نظری

اپلاینسهای ثابت ارتودنسی-دکترفریدون افلاکی پاشاکی

بررسی میزان آزاد سازی یونهای فلزی از اپلاینسهای ثابت ارتودنسی در سلولهای مخاط دهان

دستگاههای ثابت ارتودنسی شامل براکتها , بندها و آرچ وایرها هستند که از آلیاژهای استینلس استیل , نیکل –تیتانیوم و یا نیکل – کبالت ساخته می‌شوند و منجر به آزاد سازی یونهای فلزی می‌شوند. هدف از تحقیق ما بررسی میزان آزاد سازی یونهای فلزی از اپلاینسهای ثابت ارتودنسی در سلولهای مخاط دهان در بیماران دریافت کننده این درمانها , مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر تهران در سالهای ۸۳-۱۳۸۱ بود.

مواد و روشها: تحقیق ما بر روی ۶۰ نمونه انجام شد به این ترتیب که ۳۰ بیمار که دستگاههای ثابت ارتودنسی به مدت ۳-۱ سال در دهانشان بود بعنوان گروه مورد و ۳۰ بیمار که تا به حال درمان ارتودنسی دریافت نکرده بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. نمونه های مخاط گونه با Brushing آرام سطوح راست و چپ گونه هر بیمار تهیه شدند و محتوای نیکل , کروم و کبالت سلولهای مخاط دهان با روش Atomic Absorption spectrometry آنالیز شدند.

یافته ها : ‌نتایج نشان داد که میزان نیکل ,‌کروم و کبالت سلولهای مخاط دهان به ترتیب به میزان ppb 5/9 و ۸/۰ و ۴/۰ در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود و آزمون t-test نشان داد که تنها تفاوت میزان نیکل در دو گروه از نظر آماری معنی دار است.

نتیجه گیری و توصیه ها :‌بنابراین با توجه به اینکه نیکل یک عنصر حساسیت زای قوی است و کروم و کبالت هم باعث افزایش حساسیت,‌درماتیت و آسم می‌گردند, توصیه می‌شود تا در ساخت و استفاده از این دستگاهها دقت بیشتری بعمل آید و از عناصری استفاده شود که علاوه بر خصوصیات مکانیکال مطلوب , برای بیمار هم ایمن باشند.

دکترفریدون افلاکی پاشاکی

عاطفه امجدی بیدگلی – دکترفریبرزامینی – دکترمحمدربانی

منبع http://irden.com

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.