تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۲.::. ساعت : ۱:۰۶ ق.ظ
کدخبر : 2271:: بازدید569:: بامدیریت:فرهاد نظری

بررسی مقایسه ای پارامترهای کنترل فشار خون-سیمین کریمی پاشاکی

بررسی مقایسه ای پارامترهای کنترل فشار خون

بررسی مقایسه ای پارامترهای کنترل فشار خون در انواع کاپتوپریل ساخت داخل و خارج کشور توسط پایش آمبولاتوری ۲۴ ساعته فشار خون، مرکز تحقیقات قلب وعروق اصفهان

هدف. افزایش فشار خون یکی از شایعترین بیماریهای موجود در جامعه و یک عامل خطر عمده برای بیماریهای قلبی عروقی به حساب می آید. داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE-I) و کاپتوپریل بطور شایع در درمان فشار خون بکار رفته اند. در این مطالعه پارامترهای کنترل فشار خون بین انواع کاپتوپریل کارخانجات ایرانی و نوع خارجی توسط هولتر ۲۴ ساعته فشار خون مورد مقایسه قرار گرفت. روش ها. در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، ۱۲۵ بیمار که فشار خون اولیه یا اساسی (primary) نوع ملایم تا متوسط داشته اند، بعد از یک دوره پاک شدن از داروهای قبلی (wash-out) مورد پایش ۲۴ ساعته فشار خون قرار گرفته و سپس بصورت اتفاقی تحت درمان با یکی از انواع کاپتوپریل داخلی (ایران دارو، لرستان و داروپخش)، کاپتوپریل خارجی و دارونما قرار گرفتند. پس از ۴ هفته بیماران مجددا تحت ارزیابی با پایش ۲۴ ساعته فشار خون قرار گرفتند. داده ها در نرم افزار SPSS11 وارد شده و توسط T-Student و ANOVA مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج. این مطالعه نشان داد که در هر سه گروه کاپتوپریل داخلی و گروه کاپتوپریل خارجی، فشار خون به میزان قابل توجهی نسبت به گروه دارونما کاهش می یابد (P<0.05). بین میزان و مدت و حداکثر اثر بخشی سه نوع کاپتوپریل داخلی و خارجی با هم تفاوت قابل توجهی وجود نداشت (به استثنای افزایش غیر معنی دار طول اثر در نوع خارجی). در حالیکه زمان رسیدن به حداکثر اثر در گروه کاپتوپریل خارجی بصورت قابل توجهی کوتاه تر از ۳ نوع کاپتوپریل داخلی است. نتیجه گیری. مطالعه ما نشان داد که از انواع کاپتوپریل داخلی در پارامترهای تنظیم فشار خون کیفیت یکسانی دارند، همچنین با توجه به عدم تاثیر بیشتر کاپتوپریل خارجی، تحمیل هزینه های اضافی بر بیمار و سیستم درمانی بی فایده به نظر می رسد.

پدیدآورندگان:صادقی معصومه,فغفوریان بابک,صانعی حمید,روح افزا حمیدرضا,عسگری صدیقه,کریمی  پاشاکی سیمین

منبع: http://sid.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.