تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۹:۳۴ ق.ظ
کدخبر : 202:: بازدید520:: بامدیریت:فرهاد نظری

سدهای انحرافی قوام روی دیسام پاشاکی۱۳۲۰

پلی که آب دیسام را…

درسال ۱۳۱۹ شمسی هیئتی از کارشناسان خارجی برای تنظیم آب سفید رود وتامین منابع آبی به گیلان عزیمت کردند.سفید رود وتعدادی از رودهای گیلان مورد باز دید هیئت کارشناسانقرارگرفت.ولی وقایع شهریور ۱۳۲۰ مانع از به ثمر رسیدن مطالعات واقدامات آنان شد.در سال ۱۳۲۵ مجدا گروهی از متخصصین برای تنظیم آب سفیدرود عازم گیلان شدند .می توان گفت سالهای نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ علی رغم پریشانی دولت مر کزی و آشفتگیهای اجتماعی تا حدودی با اطلاعات آبیاری مورد نظر همراه بوده است .سد های کوچک انحرافی قوام روی دیسام در محل پاشاکی و سد انحرافی کوچک رشت بروی زرچوب یا صیقلان در اواخر دهه ۲۰ واوایل دهه ۳۰ احداث شده است.

منبع کتاب آستارا تااستارآباد

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.