تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶.::. ساعت : ۷:۲۱ ق.ظ
کدخبر : 18918:: بازدید59:: بامدیریت:فرهاد نظری

ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از رویکرد DEA فازی – زهرا صدیقی پاشاکی

ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از رویکرد DEA فازی – TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده:یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران، شناسایی شرکت هایی با کارایی بهتر و ریسک سرمایه گذاری کمتر می باشد که از ملزومات این تصمیم گیری، سنجش درست کارایی شرکت ها و یا به عبارتی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده خواهد بود. هدف از انجام پژوهش حاضر معرفی و بیان رویکرد ترکیبیDEA فازی – TOPSIS جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده می باشد که ازاین روش ترکیبی جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های پتروشیمی فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده روش ترکیبی DEA فازی- TOPSISبه دلیل تشخیص بهترین DMU از بین DMU های کارا،کاراتر از روش DEA کلاسیک می باشد، همچنین نتایج این روش به دلیل استفاده از اعداد فازی با به کارگیری داده ها از جوانب بهترین، بدترین و میانگین عملکرد شرکت ها، نسبت به حالت قطعی از جامعیت و اعتبار بیشتری برخوردار است. درنهایت پس از ارزیابی عملکرد و رتبه بندی ۱۲ شرکت پتروشیمی طی دوره زمانی ۳ سال با استفاده ازاین روش، شرکت های پتروشیمی پردیس و امیرکبیر به ترتیب بهترین و ضعیف ترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند. در پایان از ضریب همبستگی، بین نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد ترکیبی با میانگین بازده حقوق صاحبان سهام هر شرکت طی دوره موردبررسی، جهت سنجش اعتبار مدل و صحت نتایج به دست آمده، استفاده شده است.

زهرا صدیقی پاشاکی

منبع:پایگاه مجلات تخصص نور

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.