تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۲:۴۷ ب.ظ
کدخبر : 18296:: بازدید99:: بامدیریت:فرهاد نظری

مقایسه کیفیت زندگی بیماران قلبی-نازیلا جوادی پاشاکی

مقایسه کیفیت زندگی بیماران قلبی-نازیلا جوادی پاشاکی

مقایسه کیفیت زندگی بیماران قلبی– عروقی قبل و بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونری

چکیده:
سابقه و هدف: امروزه مداخلات عروقی از طریق پوست در افزایش طول عمر مبتلایان بیماری قلبی عروقی موثر است. اما شواهد نشان می دهد هنوز کیفیت زندگی این بیماران پس از انجام مداخله از حد مطلوب پایین تر است. هدف این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی قبل و بعد از آنژیوپلاستی است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی تحلیلی روی ۱۰۶ نفر از بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ انجام شد. نمونه های پژوهش به صورت تدریجی و در صورت داشتن معیار ورود و رضایت به شرکت در مطالعه از بین مراجعه کنندگان به بخش آنژیوگرافی انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی MacNew قبل و ۳ ماه پس از آنژیوپلاستی بکارگرفته شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی زوجی) تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: اکثریت بیماران بالای ۶۰ سال (۳۹٫۶ درصد)، مرد (۶۷٫۹ درصد)، متاهل (۸۸٫۷ درصد)، ساکن شهر (۸۴ درصد) و زیر دیپلم (۶۲٫۳ درصد) بودند. میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از آنژیوپلاستی و ۳ ماه پس از آنژیوپلاستی به ترتیب ۱۳٫۷۴±۱۰۶٫۶۸ و ۱۵٫۹۹±۱۲۶٫۶ بود. آزمون تی زوجی اختلاف آماری معنی داری بین میانگین نمره کیفیت زندگی قبل و سه ماه بعد از آنژیوپلاستی نشان داد (۰٫۰۰۰=p).
استنتاج: آنژیوپلاستی عروق کرونر موجب ارتقای کیفیت زندگی بیماران می شود. بیماران قلبی عروقی می توانند از فواید آنژیوپلاستی عروق کرونر به عنوان یک روش کم تهاجمی و هزینه اثر بخش بهره مند شوند.

 

نویسندگان: درویش پور آذر, جوادی پاشاکی نازیلا*, سالاری ارسلان, طالشان نژاد مریم, براری فاطمه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت،ایران

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.