تاریخ انتشار :یکشنبه ۵ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۲:۱۵ ب.ظ
کدخبر : 18186:: بازدید400:: بامدیریت:فرهاد نظری

تاریخ پاشاکی ازنگاه آقای موسی حیدری پاشاکی(۲)

تاریخ پاشاکی ازنگاه آقای موسی حیدری پاشاکی(۲)

اهمیت تاریخ درپاشاکی
پاشاکی دویست سال پیش مکتب خانه داشت.
(مزارملا احمد پیاشاهی- ملا صفی)
پاشاکی،تا صد سال پیش،مردانی همچون،
علی محمد خان بلوکباش وشیرعلی بلوکباش،
صدیق الرعایا داشت.
(نماینده شاهان قاجار درمنطقه)
پاشاکی تا سال ۱۳۴۱ خرده مالکی بود.
(ناکامی امین و قوام)
پاشاکی،تا سال ۱۳۴۷، کلفت داری کرد.
(زه ی دار گیری مردم پاشاکی)
قومی که،گذشته خود را فراموش کند،روبه فناست.
عامل پس رفت و عقب ماندگی پاشاکی،همین است.

این خانواده ها پاشاکی با هم نسبت نسبی دارند
خادمی ها،خاتمی ها،نیازی ها و نظری ها،نظری زاده ها،رشیدی های شیخ محله ای،و عباسی ها و افرازیده های کردمحله فرزندان و برادر زاده های کبل علی می باشند.
ملایی ها و شبدینی های(ملایی)خلیفه محله ای فرزندان، مد قلی، وهمتی های شیخ محله و باز قلعه دژ،فرزندان ملا محمد قاسم نجار می باشند.
این خانواده ها آز نژاد….و با هم نسبت نسبی دارند.

سه گروه از ساکنین پاشاکی بدون پسوندند
آنهایی که ا زشهرت اصلی واجدادی خود جدا شدند.
انهایی که بعد از سال ۱۳۰۷ خورشیدی به پاشاکی آمدند.
البته یکی دومورد،برخلاف این دو هم، مشاهده شده است.

آنگونه که تاریخ نشان می دهد،ساکنین فعلی پاشاکی را می توان در سه قرن،جای داد. عده ای را،از سال ۱۱۰۰الی ۱۲۰۰ و عده ای و عده ای را ،در درون۱۳۰۰ الی۱۳۹۵جای داد

قدمت اکبری های ساکن پاشاکی
اکبری های ساکن پاشاکی، شاخه ای ازکلجاریهای کبل حسینی می باشند، که از …. به لشت نشاء وازسال ۱۲۸۰ ببعد، راهی کندسر شدند و میان محله را شکل دادند.
با آمدن بستانکی ها توسط قنبر خان چهارده ای،میان محله توسعه یافت و به جیر محله و پایین محله پاشاکی شهرت گرفت.
این سرزمین تا سال ۱۳۴۱ در اختیار مریم وثوق بود و قنبر خان چهارده ای برادر اسماعیل خان،نقش مباشری در این منطقه داشت.قدمت کلجاریها نسبت به دیگر اقوام بیشتر است و این خانواده بر دیگر خانواده های مهاجر و از راه رسیده، قیمومیت و سرپرستی داشتند.
این نقش تا سال ۱۳۵۷ تداوم داشت.

مبداء حرکت نظری زاده ها،نظری ها،رشیدی ها ی ساکن کرف محله پاشاکی وقاسمی ها ی اطراف لعلکه بنده پاشاکی
مبدا حرکت این خانواده ها، امارلوی رودبار بوده است.نظری زاده ها،رشیدی ها نظری ها توقفی در سیاهکل و فشتال داشتند وقاسمی ها مستقیم به این محل آمدند.قدمت این اقوام را، باید، بعد از سال ۱۳۰۷ جستجو کرد.

خاندان کبل صادق بستانکی
کبل صادق،معروف به کبل صداق،ترک تبار،از بستان آباد تبریز به تاکستان قزوین،وتقریبا سال۱۲۹۰خورشیدی به بعد، بهمراه:فرزندان:فتحعلی،سبزعلی،خجعلی،صفرعلی ومرادعلی درانتهای شمال شرقی پاشاکی و انتهای ضلع جنوب شرقی گشکجان،سرزمین مریم وثوق،وبا مباشری قنبرخان چهارده ای در محله ای بنام راشی محله ویا خگین محله سکنی گزیدند،ودراین سرزمین مشغول کشاورزی شدند.کبل صداقی های بستانکی، بهمراه قصطونکی ها و تعدادی از سیادونی ها تاکستانی به این محل آمده بودند.
محمدی،مرادمند،صولتی،مهری،قانع،شریفی،فکور،مکدری،فرزندان کبل صداق بستانکی می باشند

خاندان کبل حسین علی کلجاری
کبل حسین فرزند علی ازنژاد … می باشد.ازبلندیهای دیلمان و توابع … به لشت نشاء،وتقریبا سال۱۲۸۰ خورشیدی به بعد، بهمراه فرزندان، قربانعلی، رحمت علی و علیجان ،درانتهای شمال وشمال غربی پاشاکی و تلعکوته سل وانتهای ضلع جنوب غربی،گوشکجان، سکنی گزیدند.کبل حسینی ها، اولین گروهی بودند،که از لشت نشاء به این محل آمدند ومیان محله را شکل دادند.این خانواده ها را کلجاری می گفتند.
کلجاری ها،بستانکی ها،قصطونکی ها، کسانی بودند که در زمان اسماعیل خان و قنبر خان چهارده ای به پاشاکی آمدند و درانتها و امتداد سرزمین وثوقی ها (مریم وثوق) به کار کشاورزی مشغول شدند.کلجارها بر دیگر اقوام برتری و سرپرستی داشتند.
صدیقی،عاشوری،صاحبدل،اکبری،پوردل،فاضلی،فرخی،نجفی،حقانی،فهمیده،نوری، یوسفی اصلی،ملکی،قسمتی،کمالی،حماپو،علیزاده،قاسمی،وعیسی پور، از وابستگان نسبی و سببی کبل حسین علی کلجاری می باشند.کلجار برگرفته از نام غریبشاه کالجاری می باشد،کبل حسینی ها،نسبتی با غریبشاه کلجاری ندارند

تالیف : موسی حیدری پاشاکی
صحت وسقم مطالب برعهده گردآورنده می باشد(مدیرسایت)

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.